ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  http://www.oic.go.th/ginfo

       Webboard

 

 
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ชั้น 2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี    ทำเนียบรัฐบาล    กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 0-2281-8552,  0-2281-8553,  0-2281-8539,  0-2281-8549

โทรสาร   0-2281-8543,  0-2282-22830-2282-1366

e-mail ถึง webmaster@oic.go.th     |    เว็บไซด์ http://www.oic.go.th

Last  Update  June  2006

This web site best view with IE6.0+ 800 x 600 Resolution.
Copyright 2006 © Office of the Official Information Commission, Government House, Thailand, All rights reserved.