ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  http://www.oic.go.th/ginfo

       สถิติการร้องเรียน อุทธรณ์ / สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 สถิติการร้องเรียน  อุทธรณ์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

 
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 0-2281-8552, 0-2281-8553, 0-2281-8539, 0-2281-8549

โทรสาร 0-2281-8543, 0-2282-2283, 0-2282-1366

Last Update : March 2006    This web site best view with IE6.0+ with Resolution 800 x 600
Copyright 2006 © Office of the Official Information Commission, Government House, Thailand.   All Rights Reserved.