โครงการตรวจแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ปี 2549    "พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540"    "ปีแห่งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล"    " สรุปผลความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ ปี 2548 "    ดีวีทัศน์ 13 ปี พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ    "รมต.นร.นางสาวศันสนีย์ นาคพงษ์ ให้สัมภาษณ์สดทางสถานีวิทยุกระจายเสียง"    ดีวีทัศน์ "14 ปี ข้อมูลข่าวสารของราชการก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี"    ดีวีทัศน์ "การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก้าวต่อไปของประเทศไทย" (ปีที่ 15)