ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  http://www.oic.go.th/ginfo

 

       คำแนะนำสำหรับหน่วยงานของรัฐ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ชั้น 2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 0-2282-1366, 0-2281-8559, 0-2282-2283, 0-2281-8562, 0-2282-9270, 0-2282-2013
0-2281-2726 ต่อ 337, 338, 481, 482, 483, 484 หรือ 485

โทรสาร 0-2281-8543

Last Update : June 2006    This web site best view with IE6.0+ with Resolution 800 x 600
Copyright 2006 © Office of the Official Information Commission, Government House, Thailand.   All Rights Reserved.