ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  http://www.oic.go.th/ginfo

 

 

 

 

       โครงสร้างและการจัดองค์กร

 

ดูอำนาจหน้าที่ และรายชื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

คณะกรรมการต่าง ๆ
 
 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)


 อำนาจหน้าที่
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
  1. พัฒนาการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยโดยประชาชนมีส่วนร่วม (Participation)
  2. ส่งเสริมการปฏิรูประบบราชการให้การใช้อำนาจเป็นไป อย่างโปร่งใส (Transparency)
  3. พัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้วย ระบบจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการ (Information Society)
  4. พัฒนาโครงสร้างและโอกาส รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างทั่วถึง (Universal Service)

 ประกอบด้วย

    
 ประธาน
       นายวราเทพ  รัตนากร  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

     กรรมการ
       ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
       ปลัดกระทรวงกลาโหม
       ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       ปลัดกระทรวงการคลัง
       ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
       ปลัดกระทรวงมหาดไทย
       ปลัดกระทรวงพาณิชย์
       เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
       เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
       เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
       ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
       ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
       นายกิตติศักดิ์ ปรกติ
       นายขวัญชัย วศวงศ์
       นายครรชิต มาลัยวงศ์
       นายชูชัย ศุภวงศ์
       นายทศพร ศิริสัมพันธ์
       นายเธียรชัย ณ นคร
       นายยงยุทธ  กปิลกาญจน์
       นางจุรี วิจิตรวาทการ
       นายเรืองชัย  ทรัพย์นิรันดร์

      อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 27 วรรคสอง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 81/2550 ลงวันที่ 19 เมษายน 2550 แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดังนี้

           
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ                                  
 
เลขานุการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลข่าวสาร
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช)

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
.
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ

 
 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและยกร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง


 อำนาจหน้าที่
 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและยกร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
  1. พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เสนอต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  2. ศึกษา เสนอแนะและพิจารณายกร่างพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ และวิธีการ ตลอดจนเรื่องที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจะต้องตราหรือกำหนดตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เสนอต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  3. เรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร
  4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมอบหมาย

 ประกอบด้วย

     ประธานอนุกรรมการ
       เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

     อนุกรรมการ
       ศาสตราจารย์ ลิขิต ธีระเวคิน
       นายเธียรชัย ณ นคร
       รองศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ ปรกติ
       ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
       ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
       ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
       ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
       ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
       ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
       ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
       ผู้แทนหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

           
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 
 คณะอนุกรรมการพิจารณา และให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน


 อำนาจหน้าที่
 คณะอนุกรรมการพิจารณา และให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน
  1. พิจารณา กลั่นกรองและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
  2. พิจารณา และให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนเสนอคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  3. มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงให้ถ้อยคำหรือส่งวัตถุเอกสารหรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้
  4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมอบหมาย

 ประกอบด้วย

     ประธานอนุกรรมการ
       ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

     อนุกรรมการ
       นายขวัญชัย วศวงศ์
       นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์
       ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
       ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
       ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

           
ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 
 คณะอนุกรรมการส่งเสริม ศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ


 อำนาจหน้าที่
 คณะอนุกรรมการส่งเสริม ศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
  1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  2. ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมชี้แจง หรือสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมทั้งการรับฟังข้อคิดเห็นและปัญหาในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้
  3. ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการและเผยแพร่งานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  5. เสนอโครงการและแผนงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  6. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทราบ อย่างน้อยปีละครั้ง
  7. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยดำเนินงานตามที่เห็นสมควร
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมอบหมาย

 ประกอบด้วย

     ประธานอนุกรรมการ
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ปรกติ

     อนุกรรมการ
       นายครรชิต มาลัยวงศ์
       นายสนิท ชมชาญ
       นายเธียรชัย ณ นคร
       ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
       ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
       ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
       ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ
       ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
       ผู้อำนวยการส่วนงานวินิจฉัยอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

           
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 
  คณะอนุกรรมการตอบข้อหารือ และวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 
 อำนาจหน้าที่

 คณะอนุกรรมการตอบข้อหารือ และวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  1. ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนหารือ
  2. รวบรวมปัญหาข้อหารือและแนวทางการตอบข้อหารือดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อทราบเป็นครั้งคราวอย่างน้อยปีละสองครั้ง

 ประกอบด้วย

     ประธานอนุกรรมการ
       นายเธียรชัย ณ นคร

     อนุกรรมการ
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ปรกติ
       ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
       นายเรือง สุขสวัสดิ์
       ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       นายสนิท ชมชาญ
       รศ.อรพินท์  ผลสุวรรณ์สบายรูป
       ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
       ผู้อำนวยการส่วนงานวินิจฉัยอุทธรณ์   สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ     

           
ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินการกรณีร้องเรียนให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ใช้อำนาจตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ

 
 อำนาจหน้าที่

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินการกรณีร้องเรียนให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการใช้อำนาจตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ

  1. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการตามร้องเรียนของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 33
  2. เรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้ตามมาตรา 32
  3. สรุปผลการตรวจสอบและแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบตามมาตรา 33 และรายงานให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทราบ
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนนี้ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมอบหมาย

 ประกอบด้วย

     ประธานอนุกรรมการ
       
นายขวัญชัย  วศวงศ์

     อนุกรรมการ
       ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
       ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
       ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

           
ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล ให้คำปรึกษาและแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 
 อำนาจหน้าที่

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล ให้คำปรึกษาและแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  1. ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล ให้คำปรึกษาและแนะนำในการปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารประวัติศาสตร์ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับการตราพระราชกฤษฎีกา หรือการออกกฎกระทรวงและระเบียบ เพื่อให้การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามที่จำเป็น
  4. ดำเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมอบหมาย

 ประกอบด้วย

     ประธานอนุกรรมการ
       นายเธียรชัย  ณ นคร

     อนุกรรมการ
       นางสาวสมสรวง  พฤติกุล
       นายสนิท  ชมชาญ
       ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายเกรียงเดช  อินทาปัจ)
 
     ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นายสถาพร  มายุรัตน์)
 
     ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.(นางมัณฑนา  บรรจงแต้ม)
 
     ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (นางรัชตะวัน  กัลยามากร)
 
     ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายวรพัฒน์  ทิวถนอม)
 
     ผู้แทนศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม(น.อ.หญิงสุทธิกัญญา  พันธุนิล)
 
     ผู้แทนคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รศ.ฉลอง  สุนทราวาณิชย์)
 
     ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผศ.ปราณี  อัศวภูษิตกุล)
 
     ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
     ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

           
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 
อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร

 
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

 
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาเรื่องการเผยแพร่ภาพข่าวเหยื่ออาชญากรรมของสื่อมวลชน

 อำนาจหน้าที่

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาเรื่องการเผยแพร่ภาพข่าวเหยื่ออาชญากรรมของสื่อมวลชน

  1. พิจารณาศึกษาข้อเท็จจริง และกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพข่าวของสื่อมวลชน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดความเป็นอยู่ส่วนตัวตามรัฐธรรมนูญ และสิทธิในข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้ตกเป็นข่าว
  2. ายงานการดำเนินการให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทราบ

 ประกอบด้วย

     ประธานอนุกรรมการ
       ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

     อนุกรรมการ
       ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือผู้แทน
       ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทน
       ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน
       เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือผู้แทน
       คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้แทน
       คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้แทน
       ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ หรือผู้แทน
       นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
       นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือผู้แทน
       นายวิชาญ  ธรรมสุจริต สำนักงานอัยการสูงสุด

           
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในอินเทอร์เน็ต

 
 อำนาจหน้าที่

คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในอินเทอร์เน็ต

  1. ศึกษาข้อเท็จจริงและกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในอินเทอร์เน็ต
  2. ศึกษาปัญหา สาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลกระทบและแนวทางแก้ไข ในกรณีที่มีการปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในอินเทอร์เน็ต
  3. มีอำนาจในการสอบสวนข้อเท็จจริง และเรียกให้บุคคลใด ให้ถ้อยคำหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา
  4. รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทราบ

 ประกอบด้วย

     ประธานอนุกรรมการ
       นายครรชิต  มาลัยวงศ์

     อนุกรรมการ
       ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทน
       ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน
       ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผู้แทน
       ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือผู้แทน
       ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ หรือผู้แทน
       เลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือผู้แทน
       ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือผู้แทน
       นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย หรือผู้แทน
       นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย หรือผู้แทน
       นายกิตติศักดิ์  ปรกติ
       นายเธียรชัย  ณ นคร
       ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

           
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


  คณะอนุกรรมการเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
 
 อำนาจหน้าที่

 คณะอนุกรรมการเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

  1. พิจารณากำหนดแนวทางการเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน
  2. พิจารณากำหนดแนวทางความร่วมมือในการเผยแพร่กับองค์กรสื่อ และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง               
  3. รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทราบ585;ารดำเนินการให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทราบ
  4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมอบหมาย

 ประกอบด้วย

     ประธานอนุกรรมการ
       นายเรืองชัย  ทรัพย์นิรันดร

     อนุกรรมการ
       นายเธียรชัย  ณ นคร
       นางวนิดา  สักการโกศล
       ายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์
       นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

       นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
       นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์
       นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
       ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์
       ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
       นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
       นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
       นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
       ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
           
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


  คณะอนุกรรมการพิจารณาส่งเรื่องอุทธรณ์
 
 อำนาจหน้าที่

 คณะอนุกรรมการพิจารณาส่งเรื่องอุทธรณ์

  1. พิจารณาส่งเรื่องอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา
  2. รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทราบ
  3. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมอบหมาย โดยในการพิจารณาแต่ละครั้งให้มีอนุกรรมการจำนวนอย่างน้อย 4 ใน 6 ลงชื่อ ส่งเรื่องอุทธรณ์

 ประกอบด้วย

     ประธานอนุกรรมการ
       นายเธียรชัย  ณ นคร

     อนุกรรมการ
       นายสนิท  ชมชาญ
       นางวนิดา  สักการโกศล
       ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

           
ผู้อำนวยการส่วนวินิจฉัยอุทธรณ์
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
 อำนาจหน้าที่

 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งการนำเรื่องความโปร่งใส เรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นด้วย
  2. พิจารณาให้ความเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. ดำเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมอบหมาย
  6. รายงานผลการดำเนินการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทราบและพิจารณาต่อไป

 ประกอบด้วย

     ประธานอนุกรรมการ
       นายขวัญชัย  วศวงศ์

     อนุกรรมการ
       นายกิตติศักดิ์  ปรกติ
       นายเธียรชัย  ณ นคร
       ายทศพร  ศิริสัมพันธ์
       ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

       อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน
       นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
       นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
       นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
       ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

           
ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


  คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความโปร่งใสในโครงการสำคัญของรัฐบาล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
 อำนาจหน้าที่

 คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความโปร่งใสในโครงการสำคัญของรัฐบาล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  1. พิจารณาโครงการสำคัญของรัฐบาลเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการเสริมสร้างความโปร่งใสในโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยนำเรื่องความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบในการดำเนินการโครงการดังกล่าวด้วย
  2. พิจารณาให้ความเห็นและคำแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการสำคัญของรัฐบาลเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
  4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมอบหมาย
  5. รายงานผลการดำเนินการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทราบและพิจารณาต่อไป

 ประกอบด้วย

     ประธานอนุกรรมการ
       นายครรชิต  มาลัยวงศ์

     อนุกรรมการ
     
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน
       ปลัดกระทรวงการคลัง หรือผู้แทน
       นายทศพร  ศิริสัมพันธ์

       นางจุรี  วิจิตรวาทการ
       ายเธียรชัย  ณ นคร
       ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
       ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

           
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


  คณะอนุกรรมการศึกษาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิด
 
 อำนาจหน้าที่

 คณะอนุกรรมการศึกษาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิด

  1. ศึกษาข้อมูลการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   
  2. กำหนดมาตรการควบคุมการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิด
  3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
  4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมอบหมาย
  5. รายงานผลการดำเนินการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทราบและพิจารณาต่อไป

 ประกอบด้วย

     ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ
     นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย     รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

     ประธานอนุกรรมการ
       นางจุรี  วิจิตรวาทการ

     อนุกรรมการ
       ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือผู้แทน
       ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทน
       อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือผู้แทน
       เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือผู้แทน 
     
       นายเธียรชัย  ณ นคร

       นายเรืองชัย  ทรัพย์นิรันตร์
       ายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์
       นายชูชัย  ศุภวงศ์
       ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
       ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราห์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

           
ผู้อำนวยการส่วนงานวินิจฉัยอุทธรณ์
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


  คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์กลางเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
 อำนาจหน้าที่

 คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์กลางเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  1. กำหนดหลักเกณฑ์กลางเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  2. พิจารณาเสนอความเห็นและแนวทางการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป
  3. เชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลรวมทั้งเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
  4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
  5. รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทราบภายใน 60 วัน
  4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมอบหมาย

 ประกอบด้วย

     ประธานอนุกรรมการ
       ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

     อนุกรรมการ
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์  ปรกติ
       นายเธียรชัย  ณ นคร
       ายเชิดศักดิ์  หิรัญสิริสมบัติ
       นายสนิท  ชมชาญ

       ผู้แทนกระทรวงแรงงาน
       ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
       ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
       ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
       ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
       ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
       ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
       ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
       ผู้อำนวยการส่วนงานวินิจฉัยอุทธรณ์   สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

           
ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


  คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
 
 อำนาจหน้าที่

 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

  1. ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และรวบรวมข้อมูลภาพรวมเพื่อประกอบการปรับปรุงแก้ไขระเบียบดังกล่าว
  2. เชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลรวมทั้งเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
  3. ยกร่างระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
  4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
  5. รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทราบภายใน 45 วัน
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมอบหมาย

 ประกอบด้วย

     ประธานอนุกรรมการ
       ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

     อนุกรรมการ
       นายเธียรชัย  ณ นคร
       นายสนิท  ชมชาญ
       นายเชิดศักดิ์  หิรัญสิริสมบัติ

       ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
       ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

       ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
       ผู้แทนศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
       ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
       ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
       ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
       ผู้อำนวยการสำนัก 10 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
       ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

           
ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


  คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
 อำนาจหน้าที่

 คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  1. พิจารณาประเด็นหลักที่สมควรต้องปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในภาพรวม
  2. พิจารณาเสนอความเห็นและแนวทางการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป
  3. เชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูล รวมทั้งเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประกอบการพิจารณา
  4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
  5. รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทราบความคืบหน้าในการดำเนินการเป็นการเร่งด่วน
  4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมอบหมาย

 ประกอบด้วย

     ประธานอนุกรรมการ
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์  ปรกติ

     อนุกรรมการ
       นายขวัญชัย  วศวงศ์
       นายเชิดศักดิ์  หิรัญศิริสมบัติ
       ายสนิท  ชมชาญ
       ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา

       ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

           
ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 
 อำนาจหน้าที่

 คณะอนุกรรมการเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

  1. พิจารณากำหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในภาพรวม
  2. พิจารณาเสนอความเห็นและแนวทางการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฏหมายต่อไป
  3. เชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูล รวมทั้งเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประกอบการพิจารณา
  4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
  5. รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทราบความคืบหน้าในการดำเนินการเป็นการเร่งด่วน
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมอบหมาย

 ประกอบด้วย

     ประธานอนุกรรมการ
       นายเธียรชัย  ณ นคร

     อนุกรรมการ
       นายครรชิต  มาลัยวงศ์
       นาทศพร  ศิริสัมพันธ์
       ายสนิท  ชมชาญ
       ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

       ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
       ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
       ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

           
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


  คณะอนุกรรมการด้านการรักษาความลับของทางราชการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 อำนาจหน้าที่

คณะอนุกรรมการด้านการรักษาความลับของทางราชการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  1. พิจารณาในประเด็นที่ยังไม่เป็นที่ยุติเกี่ยวกับการรักษาความลับความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งข้อมูลผลการพิจารณาให้คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการปรับแก้ไขระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2554 ต่อไป
  2. เชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูล รวมทั้งเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประกอบการพิจารณา
  3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมอบหมาย


 ประกอบด้วย

     ประธานอนุกรรมการ
       นายเธียรชัย  ณ นคร

     อนุกรรมการ
       นายเชิดศักดิ์  หิรัญสิริสมบัติ
       ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
       ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
       ผู้แทนศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
       ผู้แทนกองรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ กรมสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
       ผู้แทนกลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี บก.สสท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
       ผู้แทนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล

       ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

           
ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.)

 อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.)
  1. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ
  2. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านด้านเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ
  3. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านด้านสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย
  4. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  5. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร


 สาขาต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ


 คณะกรรมการสาขาต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ

ประกอบด้วย


     ประธานกรรมการ
       รองศาสตราจารย์นรนิติ  เศรษฐบุตร

     กรรมการ
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทจิรา  เอี่ยมมยุรา
       นายพรชัย   ด่านวิวัฒน์
       นางจิราพร   บุนนาค
       นายประวิทย์   สุขวิบูลย์

 


 สาขาเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ

 คณะกรรมการสาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ

ประกอบด้วย


     ประธานกรรมการ
       ศาสตราจารย์พิเศษชมเพลิน  จันทร์เรืองเพ็ญ

     กรรมการ
       รองศาสตราจารย์นิพนธ์   พัวพงศกร
       รองศาสตรจารย์สหธน  รัตนไพจิตร
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  สุวรรณพานิช
       นางสาวภัทรา  สกุลไทย

       นายวีระชัย  เตชะวิจิตร์     
     


 สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย

 คณะกรรมการสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย

องค์คณะที่ 1  ประกอบด้วย

     หัวหน้าคณะ
       นายขจัดภัย  บุรุษพัฒน์
   
 กรรมการ
       นายศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล
      
นายชั่งทอง  โอภาสศิริวิทย์
       นายพีรพล  ไตรทศาวิทย์
       นางแน่งน้อย  วิศวโยธิน
       ร้อยโทวิรัช  พันธุมะผล


องค์คณะที่ 2 
ประกอบด้วย

     หัวหน้าคณะ
       พลเอกสุพิทย์  วรอุทัย

   
 กรรมการ
 
     นายชัยรัตน์  มาประณีต
 
     นางธิดา  ศรีไพพรรณ
       นายพูลประโยชน์  ชัยเกียรติ
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  ประจนปัจจนึก
      
นายเทพ  หิมะทองคำ


องค์คณะที่ 3  ประกอบด้วย
     หัวหน้าคณะ
       รองศาสตราจารย์สมยศ  เชื้อไทย

   
 กรรมการ
       ศาสตราจารย์ปรีดี  เกษมทรัพย์
       นายธรรมรักษ์  การพิศิษฎ์
       นายฮึกหาญ  โตมรศักดิ์
       รองศาสตราจารย์วรเจตน์  ภาคีรัตน์
       นายสุพจน์  ไพบูลย์


องค์คณะที่ 4  ประกอบด้วย
     หัวหน้าคณะ
 
     นายวัฒนา รัตนวิจิตร

   
 กรรมการ
       พลเอกวิชิต  บุณยะวัฒน์
       ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต  ฉ่ำเฉลิม
       รองศาสตราจารย์ มนตรี  รูปสุวรรณ
       นางมัลลิกา คุณวัฒน์
       นายจำนง  เฉลิมฉัตร
 


 
 สาขาการแพทย์และสาธารณสุข


 คณะกรรมการสาขาการแพทย์และสาธารณสุข

ประกอบด้วย


     ประธานกรรมการ
       ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา

     กรรมการ
       ศาสตราจารย์บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ
       ศาสตราจารย์แสวง  บุญเฉลิมวิภาส
       ศาสตราจารย์อาวุธ  ศรีศุกรี
       นายวิชัย  โชควิวัฒน


 
 สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร


 คณะกรรมการสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการเกษตร

ประกอบด้วย


     ประธานกรรมการ
       ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว

     กรรมการ
       ศาสตราจารย์ไพศิษฐ์  พิพัฒนกุล
 
     ศาสตราจารย์สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์
 
     ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป
       รองศาสตราจารย์สุนทร  มณีสวัสดิ์
       นายสันทัด  โรจนสุนทร

 


 

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ชั้น 2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 0-2282-1366, 0-2281-8559, 0-2282-2283, 0-2281-8562, 0-2282-9270, 0-2282-2013
0-2281-2726 ต่อ 337, 338, 481, 482, 483, 484 หรือ 485

โทรสาร 0-2281-8543

Last Update : June 2006    This web site best view with IE6.0+ with Resolution 800 x 600
Copyright 2006 © Office of the Official Information Commission, Government House, Thailand.   All Rights Reserved.