ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  http://www.oic.go.th/ginfo

 

 

 

 

       โครงสร้างและการจัดองค์กร

 

 คณะกรรมการต่าง ๆ
 
 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)


 ภารกิจ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
  1. พัฒนาการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยโดยประชาชนมีส่วนร่วม (Participation)
  2. ส่งเสริมการปฏิรูประบบราชการให้การใช้อำนาจเป็นไป อย่างโปร่งใส (Transparency)
  3. พัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้วย ระบบจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการ (Information Society)
  4. พัฒนาโครงสร้างและโอกาส รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างทั่วถึง (Universal Service)

 ประกอบด้วย

    
 ประธาน
       นายสุรนันทน์  เวชชาชีวะ   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

     กรรมการ
       ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
       ปลัดกระทรวงกลาโหม
       ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       ปลัดกระทรวงการคลัง
       ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
       ปลัดกระทรวงมหาดไทย
       ปลัดกระทรวงพาณิชย์
       เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
       เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
       เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
       เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
       ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
       ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

     ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2543
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ปรกติ
       รองศาสตราจารย์ครรชิต มาลัยวงศ์
       นายชูชัย ศุภวงศ์
       นายเธียรชัย ณ นคร
       นายขวัญชัย  วศวงศ์
       นายทศพร  ศิริสัมพันธ์
       นายประพันธ์  นัยโกวิท
       นายมานิจ  สุขสมจิตร
       นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์

       อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 27 วรรคสอง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 201/2547 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2547 แต่งตั้งข้าราชการของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

           
นายชั่งทอง  โอภาสศิริวิทย์
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
 
เลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

 
 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและยกร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง


 ภารกิจ
 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและยกร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
  1. พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เสนอต่อคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
  2. ศึกษา เสนอแนะและพิจารณายกร่างพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ และวิธีการ ตลอดจนเรื่องที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจะต้องตราหรือกำหนดตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เสนอต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  3. เรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร
  4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมอบหมาย

 ประกอบด้วย

     ประธานอนุกรรมการ
       เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

     อนุกรรมการ
       ศาสตราจารย์ ลิขิต ธีระเวคิน
       นายเธียรชัย ณ นคร
       รองศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ ปรกติ
       ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ อนุกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
       ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
       ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
       ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
       ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
       ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
       ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
       ผู้แทนหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

           
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
 คณะอนุกรรมการพิจารณา และให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน


 ภารกิจ
 คณะอนุกรรมการพิจารณา และให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน
  1. พิจารณา กลั่นกรองและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
  2. พิจารณา และให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนเสนอคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  3. มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงให้ถ้อยคำหรือส่งวัตถุเอกสารหรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้
  4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมอบหมาย

 ประกอบด้วย

     ประธานอนุกรรมการ
       นายรองพล  เจริญพันธ์   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

     อนุกรรมการ
       นายขวัญชัย  วศวงศ์
       นายชั่งทอง  โอภาสศิริวิทย์
       ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
       ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
       ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 

           
ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
 คณะอนุกรรมการส่งเสริม ศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ


 ภารกิจ
 คณะอนุกรรมการส่งเสริม ศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
  1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  2. ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมชี้แจง หรือสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมทั้งการรับฟังข้อคิดเห็นและปัญหาในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้
  3. ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการและเผยแพร่งานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  5. เสนอโครงการและแผนงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  6. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทราบ อย่างน้อยปีละครั้ง
  7. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยดำเนินงานตามที่เห็นสมควร
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมอบหมาย

 ประกอบด้วย

     ประธานอนุกรรมการ
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ปรกติ

     อนุกรรมการ
       นายครรชิต มาลัยวงศ์
       นายสนิท  ชมชาญ
       นายเธียรชัย ณ นคร
       ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
       ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
       ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
       ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ
       ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
       ผู้อำนวยการส่วนงานวินิจฉัยอุทธรณ์   สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 

           
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
 คณะอนุกรรมการตอบข้อหารือ และวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 
 ภารกิจ

 คณะอนุกรรมการตอบข้อหารือ และวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  1. ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนหารือ
  2. รวบรมปัญหาข้อหารือและแนวทางการตอบข้อหารือดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อทราบเป็นครั้งคราวอย่างน้อยปีละสองครั้ง

 ประกอบด้วย

     ประธานอนุกรรมการ
       นายเธียรชัย ณ นคร

     อนุกรรมการ
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ปรกติ
       ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
       นายเรือง สุขสวัสดิ์
       ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
       นายสนิท ชมชาญ
       รศ.อรพินท์  ผลสุวรรณ์สบายรูป
       ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
       ผู้อำนวยการส่วนงานวินิจฉัยอุทธรณ์   สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ     

           
ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินการกรณีร้องเรียนให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ใช้อำนาจตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ


 ประกอบด้วย

     ประธานอนุกรรมการ
       นายมานิต สุขสมจิตร

     อนุกรรมการ
       ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
       ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
       ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
           
ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.)


 ภารกิจ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.)
  1. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ
  2. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านด้านเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ
  3. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านด้านสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย
  4. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  5. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร


 สาขาต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ


 คณะกรรมการสาขาต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ

ประกอบด้วย


     ประธานอนุกรรมการ
       ศาสตราจารย์วิเชียร วัฒนคุณ

     กรรมการ
       พลตำรวจตรีเกษม แสงมิตร
       นายนรนิติ เศรษฐบุตร
       ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ เอกบุตร
       พลเอกสนั่น ขจรกล่ำ
 


 สาขาเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ

 คณะกรรมการสาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ

ประกอบด้วย


     ประธานอนุกรรมการ
       รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  โฆวิไลกุล

     กรรมการ
       นางชมเพลิน  จันทร์เรืองเพ็ญ
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์  พัวพงศกร
       นางสาวภัทรา  สกุลไทย
       นายวีระชัย  เตชะวิจิตร์
       รองศาสตรจารย์สหธน  รัตนไพจิตร
      


 สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย

 คณะกรรมการสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบด้วย


     ประธานอนุกรรมการ
       ศาสตราจารย์วิเชียร วัฒนคุณ

     กรรมการ
       นายดำรงค์ บุญยืน
       นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์
       นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
      
นางแน่งน้อย วิศวโยธิน
      
ศาสตราจารย์ปรีดี เกษมทรัพย์
      
นายฮึกหาญ โตมรศักดิ์
      
นางมัลลิกา คุณวัฒน์
       นายมงคล ณ สงขลา
       นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม
       นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์
       นายจำนง เฉลิมฉัตร
       นายวัฒนา รัตนวิจิตร
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา ตันสุวรรณนนท์
       ศาสตราจารย์ศักดิ์ สนองชาติ
       นางธิดา ศรีไพพรรณ
       นายสมชาย หอมลออ
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
       พลเอกสุพิทย์ วรอุทัย


 
 สาขาการแพทย์และสาธารณสุข


 ณะกรรมการสาขาการแพทย์และสาธารณสุข

ประกอบด้วย


     ประธานคณะกรรมการ
       ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา

     กรรมการ
       รองศาสตราจารย์บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
       นายไพโรจน์ นิงสานนท์
       รองศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
       ศาสตราจารย์อาวุธ ศรีศุกรี

 
 สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร


 คณะกรรมการสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการเกษตร

ประกอบด้วย


     ประธานุกรรมการ
       ศาสตราจารย์ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล

     กรรมการ
       ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว
       นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
       ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์
       นายสันทัด โรจนสุนทร
       รองศาสตราจารย์สุนทร มณีสวัสดิ์


 

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ชั้น 2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 0-2281-8552, 0-2281-8553, 0-2281-8539, 0-2281-8549

โทรสาร 0-2281-8543, 0-2282-2283, 0-2282-1366

Last Update : June 2006    This web site best view with IE6.0+ with Resolution 800 x 600
Copyright 2006 © Office of the Official Information Commission, Government House, Thailand.   All Rights Reserved.