สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (E-Training)

ชุดความรู้ที่ 2 "เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส"

รับชม ชุดความรู้ทั่วไป ได้ที่นี่ >>

ตอน การจัดหาพัสดุ
ตอน การให้บริการประชาชน
ตอน การบริหารงานของหน่วยงาน

...coming soon...

ตอน การบริหารงบประมาณ

...coming soon...

ตอน การบริหารงานบุคคล

 

...coming soon...

ตอน การติดตามและประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

...coming soon...

รับชม ชุดความรู้ทั่วไป ได้ที่นี่ >>