สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (E-Training)

ชุดความรู้ที่ 2 "เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส"

รับชม ชุดความรู้ทั่วไป ได้ที่นี่ >>

ตอน การจัดหาพัสดุ
ตอน การให้บริการประชาชน
ตอน การบริหารงานของหน่วยงาน
ตอน การบริหารงบประมาณ
ตอน การบริหารงานบุคคล

 

ตอน การติดตามและประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รับชม ชุดความรู้ทั่วไป ได้ที่นี่ >>