สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (E-Training)

ชุดความรู้ที่ 1 "ความรู้ทั่วไป"

รับชม ชุดเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ได้ที่นี่ >>

ตอนที่ ๑

เรื่อง “ข้อมูลข่าวสารคืออะไร”

ตอนที่ ๒

เรื่อง “ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ”

ตอนที่ ๓

เรื่อง “วิธีการขอข้อมูลข่าวสาร”

ตอนที่ ๔

เรื่อง “ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย”

ตอนที่ ๕

เรื่อง “การร้องเรียน”

ตอนที่ ๖

เรื่อง “การอุทธรณ์”

ตอนที่ ๗

เรื่อง “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล”

ตอนที่ ๘

เรื่อง “ปัญหาการใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสาร”

รับชม ชุดเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ได้ที่นี่ >>