จดหมายข่าว สขร. ฉบับที่ 58 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2556

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. ฉบับที่ 57 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2556

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. ฉบับที่ 56 เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2556

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. ฉบับที่ 55 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. ฉบับที่ 54 เดือนธันวาคม 2555 - มกราคม 2556

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. ฉบับที่ 53 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2555 ประกอบด้วย1. นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ผลการตรวจพิสูจน์ DNA กับ สิทธิที่มีอยู่!3. หน่วยงานของรัฐ สามารถขอข้อมูลข่าวสารได้หรือไม่ ?4. สัมภาษณ์พิเศษ พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผอ.สขร. เรื่อง คนใหม่กับก้าวต่อไปของ สขร.5. ทำอย่างไร : ให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ6. ประชาคมอาเซียน คืออะไร

อ่านรายละเอียด »

รายงานประจำปี 2555 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

อ่านรายละเอียด »

แนวคำวินิจฉัย เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

อ่านรายละเอียด »

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมด้วย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี

อ่านรายละเอียด »

ร่าง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

อ่านรายละเอียด »

"รอบปี ... มีอะไร สรุปอยู่ใน ... เล่มนี้"

อ่านรายละเอียด »

คู่มือสิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

อ่านรายละเอียด »

แผ่นพับ สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนและการคุ้มครองเยียวยา ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

อ่านรายละเอียด »

คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2555 โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

อ่านรายละเอียด »

เอกสารวิชาการ เรื่อง คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร : กรณีศึกษาจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

อ่านรายละเอียด »

เอกสารวิชาการ เรื่อง การร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ : กรณีศึกษาจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

อ่านรายละเอียด »

เอกสารวิชาการ เรื่อง หน่วยงานอิสระของรัฐกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ : กรณีศึกษาจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

อ่านรายละเอียด »

รายงานประจำปี 2554 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

อ่านรายละเอียด »

คำวินิจฉัยเรื่องุทธรณ์ ปี 2554 โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

อ่านรายละเอียด »

คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

อ่านรายละเอียด »

แนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในประเด็นการเปิดเผยและไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐(แยกตามกรณีคำวินิจฉัยที่สำคัญ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒

อ่านรายละเอียด »

การขับเคลื่อน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต

อ่านรายละเอียด »


ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

อ่านรายละเอียด »

การรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จากอดีตสู่ปัจจุบัน

อ่านรายละเอียด »

การขับเคลื่อน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต

อ่านรายละเอียด »

บอร์ดประชาสัมพันธ์ (2555)

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. ฉบับที่ 50 เดือนมกราคม - มีนาคม 2555บทความพิเศษ - การประชุมสัมมนา APEC Data Privacy Seminor ณ เมืองมากาติ ประเทศพิลิปปินส์ แนวคำวินิจฉัยที่น่าสนใจ - อุทธรณ์คำสั่งสำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ไม่แก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)

อ่านรายละเอียด »

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการนำร่อง ฯ ระบบเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

อ่านรายละเอียด »

คู่มือ สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ และสรุปย่อคำวินิจฉัยที่น่าสนใจ

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. ฉบับที่ 49 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554บทความพิเศษ 1.โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบระดับภูมิภาคทั่วประเทศ (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน 2.การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แนวคำวินิจฉัยที่น่าสนใจ- อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเกี่ยวกับรายชื่อพยาบาล ถามแล้วได้คำตอบ - ใช้สิทธิร้องเรียนและอุทธรณ์

อ่านรายละเอียด »

หนังสือแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในประเด็นการเปิดเผยและไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (แยกตามกรณีคำวินิจฉัยที่สำคัญ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒

อ่านรายละเอียด »

๑๓ ปี แห่งสิทธิได้รู้ : เหลียวดูคำวินิจฉัย

อ่านรายละเอียด »

ก้าวย่างที่ผ่านมาและอนาคตที่จะก้าวไป

อ่านรายละเอียด »

๒๕๔๐-๒๕๕๓ : ๑๓ ปี ของการขับเคลื่อน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

อ่านรายละเอียด »

เปิดโลกยุคใหม่ คนไทยใส่ใจสิทธิร้องเรียน

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. ฉบับที่ 48 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554บทความพิเศษ แนวทางการดำเนินการแก้คำฟ้องกรณีที่ผู้ร้อง/ผู้อุทธรณ์ฟ้องคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อศาลปกครอง แนวคำวินิจฉัยน่ารู้ - อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเสียภาษีป้าย - อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน เรื่องร้องเรียน - หารือ - ขอหารือเกี่ยวกับการขอเข้าตรวจดูเอกสารของราชการ ถามแล้วได้คำตอบ - การเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาเอกสาร

อ่านรายละเอียด »

ระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ

อ่านรายละเอียด »

คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2553

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. ฉบับที่ 47 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2554บทความพิเศษ สาระน่ารู้เรื่อง "เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของหน่วยงานภาครัฐ" แนวคำวินิจฉัยน่ารู้ - อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและรายละเอียดโครงการ เรื่องร้องเรียน - หารือ - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาขอหารือการให้ข้อมูลข่าวสาร ถามแล้วได้คำตอบ - ใช้สิทธิร้องเรียนและอุทธรณ์

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. ฉบับที่ 46 เดือนมกราคม - มีนาคม 2554บทความพิเศษ สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ "13 หี พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ" เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล แนวคำวินิจฉัยน่ารู้ - อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง - อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร เรื่องร้องเรียน - หารือ - กรุงเทพมหานครขอหารือการคิดค่าธรรมเนียมการขอสำเนาและสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. ฉบับที่ 45 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2553บทความพิเศษ สาระน่ารู้เรื่องการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ "หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ" แนวคำวินิจฉัยน่ารู้ - อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน - อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท - อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องร้องเรียน - หารือ - ขอหารือการเปิดเผยข้อมูลผู้ประกอบการทำสวนยาง - ขอหารือการขอทราบประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านรายละเอียด »

รายงานประจำปี 2553 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

อ่านรายละเอียด »

โปสเตอร์คำขวัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ และแผ่นพับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

อ่านรายละเอียด »

คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2552

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. ฉบับที่ 44 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2553บทความพิเศษ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 "เอกสารประวัติศาสตร์" มติคณะรัฐมนตรี แนวคำวินิจฉัยน่ารู้ - การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและข้อมูลการร้องเรียน เรื่องร้องเรียน - หารือ - ขอหารือเกี่ยวกับสถานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน - ขอหารือเกี่ยวกับการเผยแพร่หมายเลขบัตรประชาชน

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. ฉบับที่ 43 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2553 บทความพิเศษ ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มติคณะรัฐมนตรี คำวินิจฉัยที่น่าสนใจ - การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านรายละเอียด »

สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

อ่านรายละเอียด »

แผ่นพับ ขั้นตอนการใช้สิทธิร้องเรียน - อุทธรณ์

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. ฉบับที่ 42 เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2553 บทความพิเศษ มาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรี ตอบข้อหารือ ขอหารือการเปิดเผยรายชื่อและที่อยู่ของคนไทยที่ถูกส่งกลับประเทศไทย แนวคำวินิจฉัยน่ารู้ - อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมสภา อบต.

อ่านรายละเอียด »

แผ่นพับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. ฉบับที่ 41 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2553 บทความพิเศษ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แนวคำวินิจฉัยน่ารู้ - อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง - อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฎีกาการเบิกจ่ายเงินโครงการปรับปรุงและวางท่อระบายน้ำ เรื่องร้องเรียน - หารือ ข้อหารือเกี่ยวกับสถานะองค์การและแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. ฉบับที่ 40 เดือนธันวาคม - มกราคม 2553 บทความพิเศษ โครงการตรวจแนะนำเพื่อขยายผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แนวคำวินิจฉัยน่ารู้ - การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน - การเบิกจ่ายเงินเดือนและการจัดซื้อจัดจ้าง - การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถามแล้วได้คำตอบ

อ่านรายละเอียด »

รายงานประจำปี 2552 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. ฉบับที่ 39 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2552บทความพิเศษ โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค แนวคำวินิจฉัยน่ารู้ - ทะเบียนรายชื่อผู้ที่ซื้อแบบตามเอกสารสอบราคา - การเช่าพื้นที่ของเทศบาล เรื่องร้องเรียน - อุทธรณ์ สรุปสถิติเรื่องร้องเรียน - อุทธรณ์ ประจำปี 2552

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. ฉบับที่ 38 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2552บทความพิเศษ ท้องถิ่นโปร่งใส แนวคำวินิจฉัยน่ารู้ - ขอบันทึกคำให้การพยาน - ขอข้อมูลฎีกาการเบิกจ่ายเงิน เรื่องร้องเรียน - หารือ ขอรายงานการประชุม

อ่านรายละเอียด »

รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ 2551

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. ฉบับที่ 37 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2552บทความพิเศษ ท้องถิ่นโปร่งใส แนวคำวินิจฉัยน่ารู้ - ขอภาพถ่ายการรักษาทางทันตกรรม - ขอสำเนามติ ครม. เรื่องร้องเรียน - หารือ ขอสำเนาใบจองที่ดิน

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. ฉบับที่ 36 เดือนมกราคม - มีนาคม 2552บทความพิเศษ ท้องถิ่นโปร่งใส ความรู้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ... โครงการทดสอบความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แนวคำวินิจฉัยน่ารู้ขอบันทึกคำให้การ เรื่องร้องเรียน - หารือ กระทรวงการต่างประเทศขอหารือเกี่ยวกับสิทธิคนต่างด้าว

อ่านรายละเอียด »

คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2551

อ่านรายละเอียด »

รายงานประจำปี 2551 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. ฉบับที่ 35 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2551บทความพิเศษ ท้องถิ่นโปร่งใส แนวคำวินิจฉัยน่ารู้ - ขอข้อมูลการสอบข้อเท็จจริง - ขอหนังสือเวียน เงินทดแทนรายได้สำหรับผู้ประกันตน เรื่องร้องเรียน - หารือ การดำเนินการเรื่องร้องเรียน

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. กรกฎาคม - กันยายน 2551 เรื่องอุธรณ์.....เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ...เกี่ยวกับภาพถ่ายพยานวัตถุ...เกี่ยวกับฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2546-2548 บทความพิเศษ.....ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลข่าวสารที่ต้องนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7) และข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (มาตรา 9 )

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. เมษายน - มิถุนายน 2551 เรื่องอุธรณ์.....เกี่ยวกับรายงานกรณีการพ่วงสายไฟฟ้า น้ำประปา และสายสัญญาณโทรทัศน์ ...เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน...เกี่ยวกับหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน บทความพิเศษ.....การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้กับประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะราย

อ่านรายละเอียด »

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื้อหา เช่น สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ กับหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น

อ่านรายละเอียด »


หนังสือรวมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ : การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงและสำนวนการสอบสวนทางวินัย

อ่านรายละเอียด »


หนังสือรวมตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

อ่านรายละเอียด »

คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เนื้อหา เช่น.... ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ตัวอย่าง...ข้อมูลมาตรา 7 และมาตรา 9 ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตัวอย่าง...แบบฟอร์ม ตัวอย่าง ..การจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น

อ่านรายละเอียด »

รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ 2550

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. มกราคม - มีนาคม 2551 เรื่องอุธรณ์.....เกี่ยวกับฎีกาเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย ...เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกันตน...เกี่ยวกับส่วนบุคคลของลูกหนี้ธนาคาร บทความพิเศษ.....โครงการตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานของรัฐ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. ตุลาคม - ธันวาคม 2550 เรื่องอุธรณ์.....เกี่ยวกับการไม่แก้ไข วัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ...เกี่ยวกับใบอนุญาตขนแร่...เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้ง บทความพิเศษ.....การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

อ่านรายละเอียด »

คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2550

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. กรกฎาคม - กันยายน 2550 เรื่องอุธรณ์.....เกี่ยวกับสถานีบริการก๊าซรถยนต์ ...เกี่ยวกับภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างข้างเคียง...เกี่ยวกับโครงการศึกษาดูงานและหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ บทความพิเศษ.....คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและ สขร. ได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรหลักในการติดตามประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

อ่านรายละเอียด »

รายงานประจำปี ๒๕๕๐ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. เมษายน - มิถุนายน 2550 เรื่องอุธรณ์.....เกี่ยวกับแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร ...เกี่ยวกับทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง บทความพิเศษ.....เรื่องน่ารู้...เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. มกราคม - มีนาคม 2550 เรื่องอุธรณ์.....เกี่ยวกับสถานที่ทำงานของคนต่างด้าว....แก้ไขทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล.....เกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน บทความพิเศษ.....สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

อ่านรายละเอียด »

รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ 2549

อ่านรายละเอียด »

คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2549

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. ตุลาคม - ธันวาคม 2549 เรื่องอุธรณ์...การอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปีน ...โครงการก่อสร้างถนน ...การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน บทความพิเศษ.....ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู....

อ่านรายละเอียด »อ่านรายละเอียด »

รายงานประจำปี 2548 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เนื้อหา... สารจากประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และประธานกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พร้อมด้วยรายงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. มีนาคม - เมษายน 2549 เรื่องอุธรณ์.....เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน บทความพิเศษ.....การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซด์....ตัวขี้วัดความโปร่งใส นำมาบอก ......การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวชระเบียนผู้ป่วย

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. มกราคม - กุมภาพันธ์ 2549 เรื่องอุธรณ์.....เกี่ยวกับสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง....เกี่ยวกับโครงการเงินกู้เพื่อซื้อเครื่องจักรและพัฒนาประเทศสหภาพพม่า.....ขอข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาบพะเยา เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และแพทย์ประจำโรงพยาบาล บทความพิเศษ.....ค่าธรรมเนียมการสำเนาหรือการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตอนที่ 2

อ่านรายละเอียด »

โครงการตรวจแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ปี 2549 เชิญชมได้จากวีดีโอในรายละเอียด

อ่านรายละเอียด »

ตัวอย่างการอุทธรณ์คำสั่งไม่แก้ไขข้อมูลวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ ขอเชิญชมกรณีตัวอย่างจากวีดีโอในรายละเอียด

อ่านรายละเอียด »

ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง ขอเชิญชมกรณีตัวอย่างจากวีดีโอในรายละเอียด

อ่านรายละเอียด »

ประชาชนมีสิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูล ยื่นขอข้อมูล การร้องเรียน หรือการอุทธรณ์เพื่อให้เปิดเผยข้อมูลได้ ดังกรณีตัวอย่างการอุทธรณ์คำสั่งที่มิให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำ เชิญชมจากวีดีโอในรายละเอียด

อ่านรายละเอียด »

หากมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของราชการ หรือบุคคลอื่น ก็สามารถเปิดเผยได้ทุกกรณี เชิญชมตัวอย่างจากวีดีโอในรายละเอียด

อ่านรายละเอียด »

ประชาชนที่ได้ทำการร้องขอให้หน่วยงานราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ได้รับการปฏิเสธ ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ เชิญชมตัวอย่างจากวีดีโอในรายละเอียด

อ่านรายละเอียด »

เชิญชมตัวอย่างการอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่เปิดเผยข้อมูลกรณีเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน และการจัดซื้อจัดจ้างจากวีดีโอในรายละเอียด

อ่านรายละเอียด »

ประชาชนสามารถที่จะขอรับทราบข้อมูลการเปิดซองราคาจ้างเหมาการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ได้ เชิญชมตัวอย่างจากวีดีโอในรายละเอียด

อ่านรายละเอียด »

เกี่ยวเนื่องกับแผนงานโครงการ การประกวดราคา การสอบราคา ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง หากประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้ จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไร เชิญชมกรณีตัวอย่างจากวีดีโอในรายละเอียด

อ่านรายละเอียด »

สรุปย่อคำวินิจฉัย เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปี 2542 - 2548 เนื้อหา... รวบรวมเฉพาะคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับ "การตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ"

อ่านรายละเอียด »

สรุปย่อคำวินิจฉัย เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรอิสระ ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปี 2542 - 2548 เนื้อหา... รวบรวมเฉพาะคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับ "ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรอิสระ" ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

อ่านรายละเอียด »

สรุปย่อคำวินิจฉัย เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปี 2542 - 2548 เนื้อหา... รวบรวมคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับ "เรื่องข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล"

อ่านรายละเอียด »

สรุปย่อคำวินิจฉัย เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย เล่ม 2 ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปี 2547 - 2548 เนื้อหา... รวบรวมคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับ "การดำเนินการทางวินัย (เล่มที่ 2 รวบรวมคำวินิจฉัยตั้งแต่ปี 2547 - 2548) " และเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยที่อาจกระทบต่อสิทธิและชื่อเสียงของบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงขอปกปิดชื่อและชื่อสกุลของผู้ที่เกี่ยวข้องในหนังสือนี้

อ่านรายละเอียด »

สรุปย่อคำวินิจฉัย เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย เล่ม 1 ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปี 2542 - 2546 เนื้อหา... รวบรวมคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับ "การดำเนินการทางวินัย (เล่มที่ 1 รวบรวมคำวินิจฉัยตั้งแต่ปี 2542 - 2546) " และเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยที่อาจกระทบต่อสิทธิและชื่อเสียงของบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงขอปกปิดชื่อและชื่อสกุลของผู้ที่เกี่ยวข้องในหนังสือนี้

อ่านรายละเอียด »

สรุปย่อคำวินิจฉัย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปี 2541 - 2548 เนื้อหา... สรุปรวบรวมเฉพาะคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับ "การจัดซื้อจัดจ้าง" เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา และทำความเข้าใจ

อ่านรายละเอียด »

สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (พิมพ์ครั้งที่ 2) เนื้อหา...ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารในการขอดู ขอตรวจดูและ/หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้ปกป้องสิทธิของตนเอง และตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ ของรัฐ ให้มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านรายละเอียด »

บทนำ : บทบาทและภารกิจของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนับเป็นหัวใจของการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการ "ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นองค์กรสนับสนุนดังปรากฎอยู่ในมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติ ซึ่งมีความประสงค์ให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีหน้าที่ปฏิบัติงาน "เกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการแก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้คำปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ"

อ่านรายละเอียด »

สรุปย่อ... คำวินิจฉัย ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฏหมาย เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล... สามารถจัดแบ่งคำวินิจฉัยออกเป็นกลุ่มต่างๆ ที่สำคัญ เช่น คำวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการปฏิบัติงานและการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น

อ่านรายละเอียด »

สรุปย่อ คำวินิจฉัยภาครัฐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ/หน่วยงานของรัฐ .........เกี่ยวกับ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ของรัฐ /เจ้าหน้าที่ของรัฐ

อ่านรายละเอียด »

การดำเนินการร้องเรียน..... 1. การดำเนินการร้องเรียนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๔๔o .... 2. กำหนดเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน.....3. สรุปผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ.....4.สรุปผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ กรณีการร้องเรียนให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินราชพัสดุบริเวณตลาดใหม่ดอนเมือง

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. พฤศจิกายน - ธันวาคม 2548 เรื่องอุธรณ์.....โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเกี่ยวกับเวชระเบียนประวัติคนไข้ บทความพิเศษ.....ค่าธรรมเนียมการสำเนาหรือการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตอนที่ 1

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. กันยายน - พฤศจิกายน 2548 นำมาบอก... ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2548 บทความพิเศษ... กลไกการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เรื่องอุทธรณ์.... แบบสอบถาม..... ใบสมัครสมาชิก....

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. กรกฎาคม - สิงหาคม 2548 นำมาบอก... แนวทางการแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร บทความพิเศษ... อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่องอุทธรณ์... แบบสอบถาม.... ใบสมัครสมาชิก....

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. พฤษภาคม - มิถุนายน 2548 บทความพิเศษ... องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เรื่องอุทธรณ์... แบบสอบถาม.... ใบสมัครสมาชิก....

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. มีนาคม - เมษายน 2548 นำมาบอก... การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดทำสำเนาข้อมูลข่าวสาร บทความพิเศษ... ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เรื่องอุทธรร์... แบบสอบถาม...

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. มกราคม - กุมภาพันธ์ 2548 นำมาบอก... กขร. เสนอเรื่องให้ ครม. เร่งส่วนราชการบริการข้อมูลข่าสารแก่ประชาชนแล้วเสร็จภายในหนึ่งวัน บทความพิเศษ... การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "7 ปี พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับการบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้"

อ่านรายละเอียด »

รายงานผลการสัมมนาทางวิชาการ 7 ปี....1.การอภิปรายเรื่อง “สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารกับการเสริมสร้างการบริหารที่โปร่งใส และข้อเสนอต่อแนวทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะอันใกล้”.....2.การอภิปรายเรื่อง “การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของประเทศไทย…ข้อเสนอสำหรับปัจจุบันและอนาคต”..... 3. สรุปผลการตอบแบบสอบถาม และแบบประเมินผล

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. พฤศจิกายน - ธันวาคม 2547 เรื่องอุธรณ์.....เกี่ยวกับสัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บทความพิเศษ.....คำวินิจฉัยและผลผูกพันตามคำวินิจฉัย ถามมา-ตอบไป.....การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2547

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. พฤษภาคม - มิถุนายน 2547 เรื่องอุธรณ์.....หาข้อมูลการสอบสวนเพื่อปกป้องเกียรติยศความบริสุทธิ์ของตน เจ้าหน้าที่รัฐต้องการทราบผลการพิจารณาการขึ้นเงิน บอกเล่าก้าวไกล.....เรื่องข้อมูลข่าวสารประวัติศาสตร์ ถามมา-ตอบไป.....หน่วยงานของรัฐปฏิเสธเปิดเผยข้อมูล ประชาชนมีสิทธิ์หรือได้รับการเยียวยาอย่างไร

อ่านรายละเอียด »

รายงานประจำปี 2547คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. มีนาคม - เมษายน 2547 บอกเล่าก้าวไกล....การจัดโครงการและการสัมมนาให้ความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องอุธรณ์....การขอสำเนาแถบบันทึกเสียงการประชุม การขอรายงานการสืบข้อเท็จจริงซึ่งเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ การขอหนังสือรับรองผลงานและสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ ถามมา-ตอบไป ....สามารถขอสำเนาสำนวนการสอบสวน ข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องตนเอง ได้หรือไม่

อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. มกราคม-กุมภาพันธ์ 2547
:: บทความพิเศษ :: การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๙ (๘) : ปัญหาไม่น่ามี โดย นางวนิดา
สักการโกศล ผู้อำนวยการส่วนงานวินิจฉัยอุทธรณ์ :: เรื่องอุทธรณ์ :: หน่วยงานปฏิเสธการให้ข้อมูลเรื่องการจ้างเหมาก่อสร้าง :: ถามมา-ตอบไป :: การเปิดเผยข้อมูล จะเปิดเผยได้มากน้อยแค่ไหน อย่างไร :: บอกเล่าก้าวไกล :: พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร


อ่านรายละเอียด »

จดหมายข่าว สขร. พฤศจิกายน-ธันวาคม 2546
:: บทความพิเศษ :: พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ :: เรื่องอุทธรณ์ :: สัมภาษณ์ นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ :: เรื่องอุทธรณ์ :: กรณีกระทรวงพาณิชย์ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ :: ถามมา-ตอบไป :: เรื่องใกล้ตัวของผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลทะเบียนราษฎร์ :: บอกเล่าก้าวไกล :: การมอบรางวัลการประกวดคำขวัญ, การตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

อ่านรายละเอียด »