รายละเอียด  
  เรียน :    เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  จาก :    ชัชวาล  สิงห์แก้ว
  ประกอบอาชีพ :    ข้าราชการ
  จังหวัด :    กรุงเทพมหานคร
  e-mail :    
   เรื่องที่ต้องการสอบถาม (24 ก.ค. 2551) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    การขอเอกสารการแต่งตั้งรองนายก และที่ปรึกษา
    ได้มีประชาชนได้เข้ามาขอดูเอกสารหลักฐานการแต่งตั้งรองนายกและที่ปรึกษา ของหน่วยงาน เพื่อนำไปตรวจสอบคุณสมบัติ ไม่ทราบว่าข้อมูลนี้สามารถเปิดเผยได้หรือไม่ครับ (โดยรองนายกและที่ปรึกษาดังกล่าวได้หมดวาระไปแล้ว)
   คำตอบ
กรณีนี้ถือเป็นข้อมูลข่าวสารสส่วนบุคคล ผู้ขอควรมีหนังสือยินยอมมาด้วย อย่างไรก็ดี หากเป็นข้อมูลของรองนายกและที่ปรึกษาที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่ ถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่สมควรเปิดเผยข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติได้ว่าถูกต้องหรือไม่ในการดำรงตำแหน่ง แต่หากพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ต้องดูเหตุผลประกอบว่าสมควรเปิดเผยหรือไม่ และมีหนังสือยินยอมหรือไม่
หากหน่วยงานเลือกที่จะปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลก็ต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ทราบด้วย แต่หากแจ้งเปิดเผยข้อมูลก็ใช้ดุลพินิจให้เหมาะสมต่อไป