รายละเอียด  
  เรียน :    เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  จาก :    นายประเทศ  ทีหอคำ
  ประกอบอาชีพ :    รับราชการ
  จังหวัด :    หนองคาย
  e-mail :    
   เรื่องที่ต้องการสอบถาม (16 ธ.ค. 2548) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ตาราง FACTER F ปี 2549
    ตาราง แฟคเตอร์ เอฟ ปี 2549 ยังไม่เห็นลงในเวบไซด์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับ พยายามตรวจสอบทุกเวบฯ แล้วค้นหาไม่พบเลย ใกล้จะประกวดจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยากตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี 2548 มากน้อยเพียงใด กลัวจะมีปัญหาช่วง สตง.เข้าตรวจว่าหน่วยงานใช้ค่า แฟคเตอร์ เอฟ ไม่ถูกต้องกับปีงบประมาณ จะทำให้ผู้กำหนดราคากลางต้องชดใช้เงินส่วนที่คิดเกินได้ กรุณาแจ้งให้ทราบเร็วๆด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
   คำตอบ
ดาวโหลดข้อมูลได้จากเว็บไซด์ http://www.bb.go.th