การจัดเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

หลักการเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

1. กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการปฎิบัติงาน และให้ยกเลิกเมื่อหมดความจำเป็น

2. ให้หน่วยงานของรัฐพยายามจัดเก็บข้อมูลข่าวสารบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง

3. บังคับให้มีการประกาศรายการสำคัญหรือจำเป้นเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนลุคคล โดยการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาในรายการดังต่อไปนี้

    - ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้

    - ประเภทของข้อมูลข่าวสารส่วนบุลคล

    - ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ

    - วิธีการขอตรวจข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล

    - วิธีการขอให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข้ข้อมูล

    - แหล่งที่มาของข้อมูล

4. กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดระบบรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอยู่เสมอ