ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

   

อำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงาน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัย
  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

- ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ

- ให้คำปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 

 

ประกอบด้วย

1. ส่วนนโยบายและวิเคราะห์ (สนค.)
2. ส่วนงานวินิจฉัยอุทธรณ์ (สวธ.)
3. ส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ (สรห.)
4. ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (สสผ.)
5. กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร (กพส.)
6. ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.)

นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา
ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ