ความเป็นมา
  สืบเนื่องจาก มาตรา ๑๑ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
และเพื่อให้การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ตามมาตรา ๑๑
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

 

คณะทำงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้คัดเลือกให้ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ดำเนินการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วม และกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์ความรู้ด้านการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
โดยกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ ๓.๑.๗ ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ ที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติเสร็จภายในปีงบประมาณ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการความรู้ฯ พร้อมทั้งได้มี

 

คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔
และคำสั่งที่ ๖๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔
โดยกำหนดให้ KM Team สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนการ
จัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วมเป็นธรรมและโปร่งใส
และกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ดำเนินการตามแผนการจัดการ ความรู้ฯ
ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔) ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
ปรากฎตามรายละเอียดดังนี้