index KM 02
กิจกรรม แสดงทั้งหมด >>   
index KM 25
ความรู้เรื่อง Knowledge Management : KM
การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการ (Process) ที่ดำเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เป้าหมายคือการพัฒนางานและพัฒนาคนโดยมีความรู้เป็นเครื่องมือ มีกระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ การจัดการความรู้ในความหมายนี้จึงเป็นกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ใช่กิจกรรมของนักวิชาการหรือนักทฤษฎี แต่นักวิชาการหรือนักทฤษฎีอาจเป็นประโยชน์ในฐานะแหล่งความรู้ (Resource Person)
 
index KM 14 ความเป็นมา
KM
index KM team คณะทำงาน
KM Team
index KM dot line
index KM 17 กระบวนการจัดการความรู้
Knowledge Management Process
index KM 20 องค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้
Knowledge Process
index KM 27 ขั้นตอนการจัดการความรู้
index KM 36 รู้จักกับ COP
index AAR AAR (Afer Action Review)
RISK การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง