กดเพื่อเลือกดูเอกสาร

รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2564 จำนวน 24 หน่วยงาน (ไม่ได้เรียงคะแนน)