กดเพื่อเลือกดูเอกสาร
บทความ : "คนต่างด้าว" ขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้หรือไม่