กดเพื่อเลือกดูเอกสาร

รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563 จำนวน 19 หน่วยงาน