หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | - จำนวน 18 รายการ
 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 2561-2580 (01/01/2562)
 แผนปฏิบัติการของสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (01/11/2561)
 โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนกลางระดับกระทรวง และในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (06/01/2557)
 โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสู่ภาษาสากล ปีงบประมาณ 2556 (09/05/2556)
 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2556 (09/05/2556)
 โครงการศึกษาแนวทางจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมด้านสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ปีงบประมาณ 2556 (09/05/2556)
 โครงการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบ "อาสาสมัคร สขร. ชุมชน" เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีงบประมาณ 2556 (09/05/2556)
 โครงการโรงเรียนข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2556 (09/05/2556)
 โครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (09/05/2556)
 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (09/05/2556)