หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป - จำนวน 660 รายการ
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (31/10/2563)
 แบบเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (31/08/2563)
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 14/2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 108 ชั้น 1 อาคาร สปน. (06/08/2563)
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ องค์คณะที่ 4 ครั้งที่ 13/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 อาคาร สปน. (06/08/2563)
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ องค์คณะที่ 1 ครั้งที่ 16/2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 อาคาร สปน. (05/08/2563)
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม องค์คณะที่ 2 ครั้งที่ 13/2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 108 (อรรถไกวัลวที) ชั้น 1 อาคาร สปน. (05/08/2563)
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ ครั้งที่ 6/2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สปน. (04/08/2563)
การประชุมคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 6/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ ชั้น 3 อาคาร สปน. (03/08/2563)
โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ (31/07/2563)
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4/2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคาร สปน. (31/07/2563)