การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ ๔ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น ประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผ่านระบบ Video Conference
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ ๓ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น ประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านระบบ Video conference เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบความมีอยู่ของข้อมูลข่าวสาร
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่านระบบ Video Conference
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ ๒ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น ประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาเศรษฐกิจและการคลัง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น ประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สขร. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการคลินิก ข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านระบบ Video conference
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ ๓ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น ประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต