การประชุมทคณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 39/2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคาร สปน.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม องค์คณะที่ 3 ครั้งที่ 24/2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ อาคาร สปน.