การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6/2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม พลเอกบุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 อาคาร สปน.
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สปน.