การสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ปี 2561 - 2562 ดาวน์โหลดรูปได้ที่นี่
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม องค์คณะที่ 4 ครัังที่ 19/2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ อาคาร สปน.