การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ ๔ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศทก. ชั้น ๒ สปน. และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่านระบบ Video conference
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๗ ชั้น ๑ สปน. และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ ๔ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ ๓ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย องค์คณะที่ ๒ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ ๑ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมมอบนโยบายบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคาร สปน.
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศทก. ชั้น ๒ สปน. และผ่านระบบ Video conference ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๕