โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสาร วันพุที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
โครงการจัดสัมมนาเสริมสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในหน่วยงานของรัฐ กลุ่มภาคใต้และภาคใต้ชายแดน วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาเศรษฐกิจและการคลัง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย คณะที่ ๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต สานักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศทก. ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ ๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันพุธ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น ๑ อาคาร สปน.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย คณะที่ ๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต สานักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น.ณ ห้องประชุม ศทก. ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)