การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ครั้งที่ 2/2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชน ชั้น 2 อาคาร สปน.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม องค์คณะที่ 4 ครั้งที่ 22/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สปน.
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 29/2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 อาคาร สปน.
การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 3/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 107 ชั้น 1 อาคาร สปน.
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 28/2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร สำนักงาน ก.พ.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม องค์คณะที่ 2 ครั้งที่ 19/2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สปน.
การประชุมรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ครั้งที่ 1/2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ ชั้น 3 อาคาร สปน.
การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 3/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สปน.
การประชุมคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 11/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ ชั้น 3 อาคาร สปน.
การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 อาคาร สปน.