แบบฟอร์มรายงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Powerpointการบรรยาย พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ณ ห้องประชุม 405 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560