การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ ครั้งที่ 2/2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สปน.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม องค์คณะที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 2/2563 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคาร สปน.
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 2/2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สปน.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใช้กฎหมาย องค์คณะที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ อาคาร สปน.
สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม องค์คณะที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ
การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2563
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 201 อาคาร สปน.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม องค์คณะที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 อาคาร สปน.