แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 27 กันยายน 2561 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล