แบบเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
QR Code โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารส่วนท้องถิ่น
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 9/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 108 ชั้น 1 อาคาร สปน.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ องค์คณะที่ 4 ครั้งที่ 10/2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สขร. ชั้น 2 อาคาร สปน.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ องค์คณะที่ 2 ครั้งที่ 10/2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 อาคาร สปน.
เปิดทุกคำถาม ไขทุกคำตอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.
สขร. ลงพื้นที่จัดโครงการทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 8/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 108 ชั่น 1 อาคาร สปน.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ คร้งที่ 1/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 108 (อรรถไกวัลวที) อาคาร สปน.
การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2563