แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผลการทดสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี2563
เคลียร์คัด ชัดเจน เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 63 ตอน : เราได้อะไรใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเศรษฐกิจและการคลัง ครั้งที่ 9/2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที ชั้น 1 อาคาร สปน.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม องค์คณะที่ 3 ครั้งที่ 19/2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 อาคาร สปน.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม องค์คณะที่ 2 ครั้งที่ 16/2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 108 ชั้น 1 อาคาร สปน.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการเกษตร ครั้งที่ 6/2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 อาคาร สปน.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคมฯ องค์คณะที่ 4 ครั้งที่ 17/2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สปน.
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 19/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคาร สปน.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม องค์คณะที่ 1 ครั้งที่ 18/2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม พอเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 อาคาร สปน.