วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายณวัฒน์ มหาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) และนางภัคพิชา จันทรศิริ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เปิดรับสมัครหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยดูจากวันประทับตราของไปรษณีย์