เปิดรับสมัครหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยดูจากวันประทับตราของไปรษณีย์
วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายณวัฒน์ มหาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานของ สขร. ณ อาคาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี