เปิดรับสมัครหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยดูจากวันประทับตราของไปรษณีย์
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม คณะที่๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ 27/03/2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น1 อาคาร สปน.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการเกษตร เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สปน.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม องค์คณะที่ 1 ครั้งที่ 10/2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ อาคาร สปน.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม องค์คณะที่ 3 ครั้งที่ 10/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 108 อาคาร สปน.
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 7/2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สปน.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน องค์คณะที่ 3 ครั้งที่ 9/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ อาคาร สปน.
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงาน สขร.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม องค์คณะที่ 2 ครั้งที่ 6/2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ อาคาร สปน.
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สปน.