โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 7 ก.พ. 2561 นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ชั้น 3 อาคารอำนวยการและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอินเทอร์เน็ต 1-3 ชั้น 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาคารเรียน 1 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา