การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน จัดปฏิบัติการเชิงรุกโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ผ่านระบบ video conference
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. ผ่านระบบ Video Conference
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่านระบบ video conference
วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวล่า ๐๙.๐๐ น. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดปฏิบัติการเชิงรุกโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ผ่านระบบ Video conference
นายกรัฐมนตรีแร่งให้ทุกหน่วยงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดเผยข้อมูลของรัฐให้สาธารณชนรับทราบ เป็นการป้องกันการทุุจริต และสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผ่านระบบ Video Conferenc
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์