วันที่ 16 มกราคม 2562 นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม สขร.
วันที่ 16 มกราคม 2562 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย องค์คณะที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สปน.