การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ ๔ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
การประชุมคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่านระบบ video conference
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๔๕ น. ผ่านระบบ Video conference ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ ๒ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผ่านระบบ Video conference
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ ๔ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่านระบบ Video conference ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์