การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม คณะ 1 ครั้งที่ 3/2564
เลื่อน...!! ไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงขอเลื่อนการจัดโครงการการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 2564 ออกไปก่อน
เลื่อน...!! ไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงขอเลื่อนการจัดโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ ประจำปี 2564 ออกไปก่อน
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 3/2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สขร. ชั้น 2 อาคาร สปน.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 อาคาร สปน.
การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและอนุบัญญัติ ครั้งที่ 2/2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 อาคาร สปน.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคมฯ องค์คณะที่ 4 ครั้งที่ 3/2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สปน.
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 7/2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 อาคาร สปน.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคมฯ องค์คณะที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อ่าคาร สปน.
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 5/2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม พอเอกบุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 อาคาร สปน.