การรายงานผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1
วันที่ 10 มกราคม 2562 ลงพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐในพื้นที่ 9 จังหวัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์