ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น ปี 2563

หน่วยงานในส่วนกลาง จำนวน 5 หน่วยงาน 
กระทรวง  หน่วยงาน  กระทรวง  หน่วยงาน 
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
1. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
1. กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมอนามัย
2. กรมสุขภาพจิต
 
 
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 4 หน่วยงาน 
จังหวัด  หน่วยงาน  จังหวัด  หน่วยงาน 
ขอนแก่น
ขอนแก่น
1. สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
นครนายก
นครนายก
1. สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก
พะเยา
พะเยา
1. สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
1. สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
หน่วยงานในส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 หน่วยงาน 
จังหวัด  หน่วยงาน  จังหวัด  หน่วยงาน 
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1. สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
นครนายก
นครนายก
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
นนทบุรี
นนทบุรี
1. เทศบาลนครปากเกร็ด
 
 
หน่วยงานในส่วนรัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 หน่วยงาน 
กระทรวง  หน่วยงาน  กระทรวง  หน่วยงาน 
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
1. การประปานครหลวง
2. การไฟฟ้านครหลวง
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
1. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย