ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น ปี 2562

หน่วยงานในส่วนกลาง จำนวน 4 หน่วยงาน 
กระทรวง  หน่วยงาน  กระทรวง  หน่วยงาน 
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
2. กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมอนามัย
2. กรมควบคุมโรค
 
 
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 1 หน่วยงาน 
จังหวัด  หน่วยงาน  จังหวัด  หน่วยงาน 
นนทบุรี
นนทบุรี
1. สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
 
 
หน่วยงานในส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 หน่วยงาน 
จังหวัด  หน่วยงาน  จังหวัด  หน่วยงาน 
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1. สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
นครนายก
นครนายก
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
 
 
หน่วยงานในส่วนรัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 หน่วยงาน 
กระทรวง  หน่วยงาน  กระทรวง  หน่วยงาน 
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
1. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
1. การประปานครหลวง