ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น ปี 2562

หน่วยงานในส่วนกลาง จำนวน ๔ หน่วยงาน 
กระทรวง  หน่วยงานที่สมัคร  กระทรวง  หน่วยงานที่สมัคร 
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
๑. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
๒. กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
๑. กรมอนามัย
๒. กรมควบคุมโรค
 
 
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ หน่วยงาน 
จังหวัด  หน่วยงานที่สมัคร  จังหวัด  หน่วยงานที่สมัคร 
นนทบุรี
นนทบุรี
๑. สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
 
 
หน่วยงานในส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ หน่วยงาน 
จังหวัด  หน่วยงานที่สมัคร  จังหวัด  หน่วยงานที่สมัคร 
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
๑. สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
นครนายก
นครนายก
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
 
 
หน่วยงานในส่วนรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๒ หน่วยงาน 
กระทรวง  หน่วยงานที่สมัคร  กระทรวง  หน่วยงานที่สมัคร 
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
๑. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
๑. การประปานครหลวง