ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น ปี 2561

หน่วยงานในส่วนกลาง จำนวน 7 หน่วยงาน 
กระทรวง  หน่วยงาน  กระทรวง  หน่วยงาน 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
3. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
1. กรมการจัดหางาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
2. กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมอนามัย
 
 
หน่วยงานในส่วนรัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 หน่วยงาน 
หน่วยงาน  หน่วยงานย่อย  หน่วยงาน  หน่วยงานย่อย 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร
6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
หน่วยงานในส่วนอื่น จำนวน 2 หน่วยงาน 
กระทรวง  หน่วยงาน  กระทรวง  หน่วยงาน 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)

2. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)
 
 
หน่วยงานในส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 หน่วยงาน 
จังหวัด  หน่วยงาน  จังหวัด  หน่วยงาน 
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1. สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ