ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น ปี 2560

หน่วยงานในส่วนกลาง 
กระทรวง  หน่วยงาน  กระทรวง  หน่วยงาน 
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
1. กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. สำนักงานปลัดกระทรวง
2. กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
1. สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมอนามัย
 
 
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
จังหวัด  หน่วยงาน  จังหวัด  หน่วยงาน 
เพชรบุรี
เพชรบุรี
1. สำนักงานคลังจังหวัด
อุดรธานี
อุดรธานี
1. สำนักงานคลังจังหวัด
หนองคาย
หนองคาย
1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
2. สำนักงานคลังจังหวัด
3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
4. สำนักงานขนส่งจังหวัด
5. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
6. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
7. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
8. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
9. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
10. สำนักงานจังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
1. สำนักงานคลังจังหวัด
 
 
หน่วยงานในส่วนท้องถิ่น 
จังหวัด  หน่วยงาน  จังหวัด  หน่วยงาน 
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
เทศบาลเมืองหนองคาย
เทศบาลเมืองหนองคาย
1. เทศบาลเมืองหนองคาย
 
 
หน่วยงานในส่วนรัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงาน  หน่วยงานย่อย  หน่วยงาน  หน่วยงานย่อย 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จำนวน 46 หน่วยงาน ได้แก่

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ)
จังหวัดเชียงใหม่

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ)
จังหวัดพิษณุโลก

4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร
6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท
8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ)
จังหวัดอุดรธานี

9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
10. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดอุบลราชธานี

12. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
13. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี
14. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์
15. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์
16. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

17. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี
19. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง
20. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี
21. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก
22. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
23. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
24. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี
25. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
26. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
27. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด
28. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง)
จังหวัดนครปฐม

29. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร
30. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี
31. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี
32. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม
33. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้)
จังหวัดเพชรบุรี

34. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
35. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร
36. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้)
จังหวัดนครศรีธรรมราช

37. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช
38. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
39. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง
40. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
41. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา
42. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
43. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้)
จังหวัดยะลา

44. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา
45. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี
46. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา