หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงาน

 

 

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
โทร. 0-2283-4662-63, 0-2283-4665-70, 0-2283-4672-76, 
0-2283-4686-87, 0-2283-4682-83, 0-2283-4679-80
โทรสาร  0-2283-4685 และ 0-2283-4698

EMAIL : oic@opm.go.th

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา                 

 

ส่วนนโยบายและวิเคราะห์ (สนค.)
โทร. 0-2283-4662-63

นางภัคพิชา จันทรศิริ (ผู้อำนวยการส่วน)

นางสาวปราณี เข็มกลัดทอง

นางสุรีย์  ทินกร

นายชำนาญ  เตือนวีระเดช
น.ส.วิมลพัชร ทองไทยนันท์


ส่วนงานวินิจฉัยอุทธรณ์ (สวธ.)

โทร. 0-2283-4665-70 

นายยืนยง ยืดยาว (ผู้อำนวยการส่วน)

นางกฤตยา จันทรเกษ

นายอนนท์ ปลอดทุกข์

น.ส.ผลทิพณ์  สร้างสวน

ว่าที่ร้อยตรีสุระชัย เอนกรัตน์

นายวีระพล มนตรี

นางสาวเพ็ญประภา นิวาศานนท์

น.ส.นันท์ชพร  สุวรรณรักษ์กูล

นายพิทักษ์ ปั่นแก้ว


ส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ (สรห.)
โทร. 0-2283-4672-76
 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ สมศิริ (ผู้อำนวยการส่วน)

นางภาวนา ฤกษ์หร่าย

นายเฉลิมพล เลียบทวี

นางสุวรรณี  ศิลาวิลาศภักดี

นายสมชาย จันทร์สุข

นางสาวกัญจน์รัตน์ โสธารัตน์

นายเนติรัช  พนัสอัมพร

 

ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (สสผ.)
โทร. 0-2283-4686-87

นายวรรธนพงศ์ คำดี (ผู้อำนวยการส่วน)

นายวีระเชษฐ์ จรรยากูล

นายอุกฤษณ์  หมั่นกิจการ

นางสาวปิยะนันท์ ปันศิริ

-

 

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร (กพส.)
โทร. 0-2283-4682-83 , 0-2283-4688-89

น.ส.ปณิศา  เหลืองวรเมท (ผู้อำนวยการกลุ่ม)

น.ส.ปศิญา  เชื้อดี

นายอดิสร  อุดมรัตน์
นายกฤษณะ  ทองแดง
น.ส.วรรณา  ตรีมหาโชค
น.ส.สุปปิยา ยิ่งสกุล

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) 
โทร. 0-2283-4680 , 0-2283-4690

น.ส.นาตยา สมเที่ยง (หัวหน้าฝ่าย)

น.ส.กมลทิพย์  หอมสุวรรณ

นางมณีรัตน์ ปัญจสิริวรรณ

น.ส.จิราพรรณ  จันทส


แผนที่ตั้ง