มาตรา 32 ให้ถ้อยคำ/ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน

 

ให้คณะกรรมการมีอำนาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้