การร้องเรียน
 
การอุทธรณ์ การตรวจดูข้อมูล การแก้ไขข้อมูลขั้นตอนและวิธีการร้องเรียน


ข้อแนะนำในการร้องเรียน


แบบหนังสือร้องเรียน   |   ดาวน์โหลดแบบหนังสือ


ตัวอย่างการเขียนคำร้องเรียน   |   ระยะเวลาในการดำเนินการ


กระบวนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
.

รับคำร้อง      
ผอ.มอบหมาย ผอ. ส่วนฯ      
ผอ. ส่วนฯ มอบหมายจนท.ผู้รับผิดชอบ(เจ้าของเรื่อง)      
ตรวจสอบคำร้อง      
คำร้องถูกต้องหรือไม่ NO
แจ้งผู้ร้องให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามพรบ.ก่อนดำเนินการต่อไป
 
     
เจ้าของเรื่องศึกษา วิเคราะห์ คำร้อง      
ประสานหน่วยงานและผู้ร้องเรียน      
ไกล่เกลี่ย/ทำความเข้าใจกับคู่กรณี YES
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนถอนเรื่อง
ยุติเรื่องและเก็บสถิติ
 
     
ประมวลเรื่อง      
เตรียมเอกสารเพื่อเสนอคณะอนุฯ
พิจารณาเรื่องร้องเรียน
     
ส่งเรื่องให้ฝ่ายเลขาฯคณะอนุฯ      
คณะอนุพิจารณา ฝ่ายเลขาฯ จัดทำรายงานการประชุม      
เจ้าของเรื่องชี้แจงต่อที่ประชุม      
คณะอนุฯอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเชิญหน่วยงาน/ผู้ร้องเรียนให้ข้อมูล/ชี้แจง      
ทำหนังสือเสนอประธาน กขร.ลงนาม      
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง      
ยุติเรื่องและเก็บสถิติ      
ติดตามผลการดำเนินการตามคำแนะนำของ กขร.