หมวดหมู่ : คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฎิบัติงาน - 504 รายการ
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | หน้าถัดไป
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 310/2553 เรื่องการบูรณาการ ประสานความร่วมมือ และติดตามเร่งรัดงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาฃ (23/11/2553)
คำสั่งคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล ที่ 1/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล (03/10/2553)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำฐานข้อมูลให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงการรักษาความสงบเรียบร้อยและการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพจากการปกิบัติห (03/10/2553)
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 (21/09/2553)
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏบัติิตามมาตรา 69 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ 6/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและเติมเต็มทางเทคนิคเพื่อลดและขจัดมลพิษ ในมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง (เพิ่มเติม) (02/08/2553)
การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (06/07/2553)
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 102/2553 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการจัดตั้งสำนักงานการจัดโฉนดชุมชนและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (22/06/2553)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 145/2553 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (15/06/2553)
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพิ่มเติม (01/06/2553)
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ 1/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อปรับปรุงรายการ " โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพย (01/06/2553)