หมวดหมู่ : คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฎิบัติงาน - 504 รายการ
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 34/2554 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ (02/04/2554)
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 54/2554 เรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (24/03/2554)
แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (22/03/2554)
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 47/2554 เรื่อง การแต่งตั้งทีมงานปฏิบัติการจัดการพลังงาน และทีมงานตรวจประเมินการจัดการพลังงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรับมนตรี (16/03/2554)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 178/2554 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ (10/03/2554)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 107/2554 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ (06/02/2554)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 132/2554 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ (08/01/2554)
คำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ที่ 3/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ (23/12/2553)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 309/2553 เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (24/11/2553)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 314/2553 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ (24/11/2553)