หมวดหมู่ : คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฎิบัติงาน - 504 รายการ
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 254/2554 เรื่อง การแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (11/11/2554)
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 17/2554 เรื่อง กำหนดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรง ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 (20/10/2554)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 172/2554 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ (27/09/2554)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 168/2554 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (22/09/2554)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 193/2554 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) (10/08/2554)
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 23/2554 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานโฉนดชุมชนและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (02/08/2554)
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 105/2554 เรื่อง การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (21/06/2554)
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 2/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (01/06/2554)
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 83/2554 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจราชการสำนักนายรกัฐมนตรีทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)เป็นการชั่วคราว (24/05/2554)
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 84/2554 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (24/05/2554)