หมวดหมู่ : คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฎิบัติงาน - 504 รายการ
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 241/2555 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนกัน ในกรณีคนใดคนหนึ่งไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ (10/02/2555)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 227/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (10/02/2555)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 228/2555 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (10/02/2555)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 29/2555 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมรตรีและรัฐมนตรีปรปะจำสำนักนายกรัฐมนตรีรกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (31/01/2555)
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน ที่ 3/2554 เรื่อง การแต่งตั้งคระอนุกรรมการ รวม 5 คณะ (28/12/2554)
ซักซ้อมความเข้าใจในการออกบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการผู้รัลบำเหน็จรายเดือน และลูกจ้างประจำของส่วนราชการผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน (16/12/2554)
คำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ที่ 1/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ (13/12/2554)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 97/2554 เรื่อง การกำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (05/12/2554)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 252/2554 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศไทย (กยอ.) (11/11/2554)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 253/2554 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) (11/11/2554)