หมวดหมู่ : คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฎิบัติงาน - 504 รายการ
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 37/2555 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฏหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และมอบอำนาจตามกฏหมาย (02/07/2555)
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (07/05/2555)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 104/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (05/04/2555)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 77/2555 เรื่องมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ (19/03/2555)
คำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ที่ 1/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ (29/02/2555)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 60/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (24/02/2555)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 270/2555 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (11/02/2555)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 269/2555 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฏหมายและระเบียบสำนักนายบกรัฐมนตรี และมอบอำนาจตามกฏหมาย (11/02/2555)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 268/2555 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (11/02/2555)
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 240/2555 เรื่อง มอบหมายแะมอบอำนาตให้ข้าราชการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ และสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (10/02/2555)