หมวดหมู่ : คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฎิบัติงาน - 504 รายการ
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมในตรี ที่ 1 /2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (04/03/2556)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 53/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (15/02/2556)
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 44/2556 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (14/02/2556)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 240/2555 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการและสั่งและปฏิบัติราชการ แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (10/02/2556)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 153/2556 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค (07/02/2556)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 152/2556 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฏหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และมอบอำนาจตามกฏหมาย (07/02/2556)
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 24/2556 เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (28/01/2556)
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (25/01/2556)
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 13/2556 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ และสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (23/01/2556)
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 14/2556 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนกัน ในกรณีที่คนใดคนหนึ่งไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ (23/01/2556)