หมวดหมู่ : คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฎิบัติงาน - 504 รายการ
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (30/09/2557)
ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (10/07/2557)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 165/2556 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (07/11/2556)
การแต่งตั้งคณะทำงานด้านวิชาการ (20/09/2556)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 83/2556 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาค (04/09/2556)
คำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภุมิภาค ที่ 5/2556 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ (30/07/2556)
คำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ที่ 4/2556 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ (30/04/2556)
การแต่งตั้งคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล (09/04/2556)
คำสั่ง คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (28/03/2556)
คำสั่ง คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ 2/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร (28/03/2556)