หมวดหมู่ : คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฎิบัติงาน - 504 รายการ
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | หน้าถัดไป
การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ดำรงตำแหน่งใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (16/01/2552)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 330/2551 เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (30/12/2551)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 329/2551 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรับมนตรีรักษาการแทนนายกรับมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรับมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติราชการแทนกัน (30/12/2551)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 19/2551 เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (02/12/2551)
คำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ที่ 2/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณของรองนายกรัฐมนตรี และ/หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (17/11/2551)
คำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ที่ 1/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณของรองนายกรัฐมนตรี และ/หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (17/11/2551)
อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเกี่ยวกับหนังสือรายงานของเจ้าคณะภาค 3 (11/11/2551)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 163/2551 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 41/2551 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 (07/11/2551)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 254/2551 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพิ่มเติม) (21/10/2551)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 228/2551 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ (15/10/2551)