หมวดหมู่ : คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฎิบัติงาน - 504 รายการ
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  20 | หน้าถัดไป
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการวิจัยของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (27/04/2552)
คำสั่งคณะกรรมการ รวบรวม และประมวลเหตุการณ์ความไม่สงบ จากการชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2552 และเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง ที่ 3/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมและประมวลข้อมูลจากส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และ ข้าราชการพลเรือนกรณีเหตุการณ์ความไ (27/04/2552)
การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก " ระบบซี " เป็น " ระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน " (20/03/2552)
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 58/2552 เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ (16/03/2552)
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ (13/03/2552)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 90/2552 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ (04/03/2552)
คำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ที่ 1/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ (26/02/2552)
คำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ที่ 2/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านสารสนเทศเพื่อการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (26/02/2552)
แนวทางการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 (12/02/2552)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2552 เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (20/01/2552)