หมวดหมู่ : คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฎิบัติงาน - 504 รายการ
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 75/2558 เรื่อง การแต่งตั่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (18/05/2558)
คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ 4/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการต่างประเทศ (16/12/2557)
คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ 5/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ (16/12/2557)
คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ 6/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นงคง (16/12/2557)
คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ 7/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (16/12/2557)
คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ 8/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการติดตามและประเมินผล (16/12/2557)
ระเบียบคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการ การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2557 (16/12/2557)
คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ 2/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการศึกษา (16/12/2557)
คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ 3/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายย่อย (16/12/2557)
คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ 1 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร และชนบท (16/12/2557)