หมวดหมู่ : คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฎิบัติงาน - 504 รายการ
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  19 | 20 | หน้าถัดไป
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ (14/05/2552)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม (14/05/2552)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำวารสารไทย (14/05/2552)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือและซีดีรอม "Thailand in the 2010s " (14/05/2552)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำสมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหาร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย (14/05/2552)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ...... (14/05/2552)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก " คนดีศรีสังคม" (14/05/2552)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติ (14/05/2552)
การส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (02/05/2552)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 111/2552 เรื่องการจัดตั้งสำนักงานอำนวยการบูรณาการ ประสานความร่วมมือและติดตามเร่งรัดงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (29/04/2552)