หมวดหมู่ : คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฎิบัติงาน - 504 รายการ
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 136/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจประชามติ (21/05/2552)
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 91/2552 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (20/05/2552)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ (18/05/2552)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนืองในวันสำคัญของพระมาหกษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ (14/05/2552)
การจัดตั้งสำนักงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (14/05/2552)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำสารคดีเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทย (14/05/2552)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำสารคดีเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทย (14/05/2552)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย (14/05/2552)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ (14/05/2552)
จัดปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติ แก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ (14/05/2552)