หมวดหมู่ : คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฎิบัติงาน - 504 รายการ
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  17 | 18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและออกเลขที่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (03/10/2552)
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ที่ 1/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษา รายละเอียด (29/09/2552)
คำสั่งคณะอนุกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ที่ 2/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ (29/09/2552)
ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (17/09/2552)
หลักเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพของการจัดฝึกอบรมและมาตรการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรของ สปน. (15/09/2552)
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 240/2552 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (12/09/2552)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 12/2552 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรับมนตรีกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (01/09/2552)
กฏ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 (21/08/2552)
คำสั่คณะกรรมการบริหารระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ ที่ 1/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ (30/07/2552)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 4/2552 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ (01/06/2552)