หมวดหมู่ : คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฎิบัติงาน - 504 รายการ
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป
แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรต.) (30/11/2552)
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ (26/11/2552)
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ 2/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการวินิจฉัยโครงการ กิจการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทางด้านสุขภาพ (24/11/2552)
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 223/2552 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (20/11/2552)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 257/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (18/11/2552)
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ 1/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (18/11/2552)
แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปกิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (18/11/2552)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 254/2552 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (17/11/2552)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 250/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัตตามมาตรา67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (13/11/2552)
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 217/2552 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานการจัดโฉนดชุมชนและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (11/10/2552)