หมวดหมู่ : คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฎิบัติงาน - 504 รายการ
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 42/2553 เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ (25/02/2553)
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของประชาชน ทำเนียบรัฐบาล (คปช.) (25/02/2553)
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูยแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ 7/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและเติมเต็มทางเทคนิคเพื่อลดและขจัดมลพิษ ในมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง (เพิ่มเติม) (15/02/2553)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 124/2553 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ (06/02/2553)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 30/2553 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (27/01/2553)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชา (20/01/2553)
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ 4/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและเติมเต็มทางเทคนิคเพื่อลดและขจัดมลพิษในมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง (เพิ่มเติม) (18/01/2553)
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ 3/2553 เรื่อง แต่งตั้งคฯะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อปรับปรุงรายการ " โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรั (13/01/2553)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 286/2553 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ (11/01/2553)
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 69 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ 5/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการใช้ผังเมืองเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ ในพื้นที่มาบตามพุดและพื้นที่ใกล้เคียง (เพิ่มเติม) (02/01/2553)