หมวดหมู่ : คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฎิบัติงาน - 504 รายการ
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | หน้าถัดไป
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ 2/2553 เรื่อง แต่งตั้งคระอนุกรรมการศึกษาและเติมเต็มทางเทคนิคเพื่อลดและขจัดมลพิษในมาบตาพึดและพื้นที่ใกล้เคียง (01/06/2553)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 292/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (11/05/2553)
คำสั่งคณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัยและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ที่ 1/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการศึกษาข้อมูลงานวิจัยและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล (21/04/2553)
คำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร ที่ 42/2553 เรื่อง แก้ไขพื้นที่จังหวัดที่ได้รับมอบหมายในการติดตาม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร ของคณะอนุกรรมการติดตามผลการดเนินงาน โครงการประกันรายได้เกษตรกรในระด (19/04/2553)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 124/2553 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ (06/04/2553)
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 53/2553 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนในกรณีที่คนใดคนหนึ่งไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ (25/03/2553)
คำสั่งคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร ที่ 4/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการประกันรายได้เกษตรกรในระดับพื้นที่ คณะที่ 4 (24/03/2553)
คำสั่งคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร ที่ 9/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรในระดับพื้นที่ คณะที่ 9 (24/03/2553)
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 51/2553 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดสำนักนายกรับมนตรี (22/03/2553)
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง (19/03/2553)