หมวดหมู่ : คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฎิบัติงาน - 504 รายการ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
คำสั่งสำนักงานปลัด ที่ 46/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส ของสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี (17/02/2559)
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 47/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน ความโปร่งใส ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (17/02/2559)
คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการต่างประเทศ เพิ่มเติม (03/02/2559)
คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ 2/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มใเติม (03/02/2559)
คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ 3/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล (03/02/2559)
คำสั่งคระกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสต์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงี่ 4/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหารจัดการ (03/02/2559)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 245/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานตณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) (11/09/2558)
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (25/05/2558)
คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ 9/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท เพิ่มเติม (20/05/2558)
คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ 10/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา เพิ่มเติม (20/05/2558)