หมวดหมู่ : คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน - 35 รายการ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
คู่มือการให้บริการ (Work Manual) การให้ความเห็น คำแนะนำ ทางกฎหมายและระเบียบทางโทรศัพท์ ภายใต้กระบวนการให้ความเห็น คำแนะนำ ทางกฎหมาย ระเบียบ และคดี ของ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (28/02/2560)
คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (01/11/2559)
คู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (03/10/2559)
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (21/04/2559)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (24/11/2558)
คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (31/03/2556)
ขั้นตอนและวิธีการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (30/10/2555)
คู่มือการปฏิบัติงานในการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดสาธารณภัย (18/09/2555)
คู่มือมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (07/08/2554)
คู่มือการปฏิบัติงานของกองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระบวนการสนับสนุนงานสารบรรณกลาง รับ - ส่งหนังสือราชการสารบรรณกลาง (10/04/2553)