หมวดหมู่ : รายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ - 19 รายการ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
บทสรุุปผู้บริหาร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (03/10/2559)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน (30/09/2559)
ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (03/12/2556)
ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (17/09/2555)
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (01/10/2554)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน (30/09/2554)
ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (26/08/2554)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รอบ 6 เดือน (25/04/2554)
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2552 (31/08/2553)
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชกาตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (รอบ 12 เดือน) (12/07/2553)