ประกาศประกวดราคา สอบราคา
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต สำหรับประมวลผล พร้อมโปรแกรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การกระจายอำนาจด้านการถ่ายโอนภารกิจสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การกระจายอำนาจด้านการถ่ายโอนภารกิจ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อจัดพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด้วยวิธีการทางอิเล๋กทรอนิกส์ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคมซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (OPM WIFI) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
จ้างพิมพ์เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2557 พร้อมจัดส่ง เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด