ประกาศประกวดราคา สอบราคา
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต สำหรับประมวลผล พร้อมโปรแกรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด