พิมพ์  

ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ครั้งที่1/2526 
2ขอความร่วมมือในการเชิญวิทยากร 
3การผ่อนผันการปฏิบัติตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร(กวพ)1305/ว7286 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2542 
4ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
5อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
6การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยว 
7การผ่อนผันการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
8การอนุมัติยกเว้นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 157 
9กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมขออนุมัติยกเว้นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการกรีนเอด 
10การอนุมัติใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลเช่นสถานที่พักเวรให้พยาบาลเวรบ่าย-ดึก 
11การผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
12การผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
13โรงพยาบาลนครพนมปิดงานก่อสร้าง 
14การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
15โรงพยาบาลนครพนมปิดงานก่อสร้าง 
16การพิจารณายกเว้นการริบหลักประกันสัญญา 
17การซื้อยาในราคากลางของยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิตและจำหน่าย 
18การยกเว้นการจำหน่ายครุภัณฑ์ 
19การคัดค้านหนังสือชี้แจงของสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก 
20การขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
21ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะวิศวกรรมขอความเป็นธรรม 
22การจ้างครูผู้สอนของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
23การยกเว้นการตรวจสอบผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
24การร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
25การยกเว้นการใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
26การผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
27การประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงเชียงใหม่และสิ่งก่อสร้างประกอบ 
28การรื้อถอนบ้านพักประมงจังหวัดภูเก็ต 
29การยกเว้นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
30ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
31กลุ่มเกษตรกรทำนาวังเย็นขอยกเว้นไม่ต้องวางหลักประกัน 
32ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินแอนด์เอาท์การ์เด้น ขอความเป็นธรรม 
33การขอคืนหนังสือค้ำประกันสัญญา 
34การขอยกเว้นไม่ต้องวางหลักประกัน 
35การร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
36การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 
37การหารือและขอผ่อนผันการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ย้อนหลัง 
38การขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
39ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
40การขออนุมัติยกเว้นการใช้แบบฟอร์มทะเบียนครุภัณฑ์และบัญชีวัสดุ 
41ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
42การขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
43ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
44การขออนุมัติยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 75 
45ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
46การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
47ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
48การขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาชาวต่างประเทศปฏิบัติงานตามโครงการการสร้างระบบคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและการสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม โดยใช้เงินกู้จากธนาคารโลก 
49ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
50การอนุมัติยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
51ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
52การขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 69 
53ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
54ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
55ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
56ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
57การประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำ 
58การประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำ 
59การพิจารณาคำร้องเรียนเรื่องประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการอุตสาหกรรมศึกษาสูง 5 ชั้น 
60การร้องเรียนขอความเป็นธรรมของห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ 
61การร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
62การลดค่าปรับตามสัญญา 
63การร้องเรียนขอความเป็นธรรมของห้างหุ้นส่วนจำกัดแสวงฟ้าก่อสร้าง 
64การร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
65อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักอัยการสูงสุด เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
66การเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนางรอง 
67บริษัท ซีโนบริต จำกัด ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
68การร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
69การขอคืนค่าค้ำประกันการทดสอบระบบของโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศส่วนกลางปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานกลาง1(อสก.1)และอาคารสำนักงานกลาง2(อสก.2)รวมทั้งงานก่อสร้างและปรับปรุงการโยธา 
70การขอคืนค่าค้ำประกันการทดสอบระบบของโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศส่วนกลางปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานกลาง1(อสก.1)และอาคารสำนักงานกลาง2(อสก.2)รวมทั้งงานก่อสร้างและปรับปรุงการโยธา 
71การขอตกลงให้โรงพยาบาลระยองเช่าเครื่องมือแพทย์จากเอกชน 
72ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.พี.แอนด์แอสโซซิเอทส์ร้องเรียนกรณีส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
73ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
74ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรรถกิจก่อสร้าง ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
75ร้องเรียกขอความเป็นธรรม 
76ร้องเรียกขอความเป็นธรรม 
77บริษัท ริชาร์ดสันอิเล็คทรอนิคส์(ประเทศไทย )จำกัด ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
78การขออนุมัติทำสัญญาเช่าเครื่องมือแพทย์ 
79ร้องเรียกขอความเป็นธรรม 
80การพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคา 
81การอนุมัติแยกซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด 
82การพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคา 
83ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.วี. คอนสตรัคชั่น ร้องขอความเป็นธรรม 
84การร้องขอความเป็นธรรม 
85การแก้ไขปัญหาบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงานในท้องถิ่น 
86การขอคืนค่าเสาเข็ม 
87การขอประกอบกิจการค้ำประกันงานโครงการของหน่วยงานของรัฐ 
88ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอื้อมพรค้าวัสดุก่อสร้างร้องเรียนขอควมเป็นธรรม 
89การร้องเรียนขอความเป็นธรรมและการปฏิบัติงานโดยไม่สุจริตของคณะกรรมการ 
90ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรจงบริการ ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
91ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ ขอความเป็นธรรมในการตัดสินการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 
92การส่งพัสดุตรวจพิสูจน์ 
93การขอความเป็นธรรมในการตัดสินการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคาร คณะพยาบาลศาสตร์(ครั้งที่ 2) 
94การขอความเป็นธรรมในการพิจารณาผลประกาศเปิดซองประกวดราคา 
95การขอความเป็นธรรมในการพิจารณาผลประกาศเปิดซองประกวดราคา 
96การร้องเรียนเกี่ยวกับการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงเชียงใหม่ 
97การร้องเรียนเกี่ยวกับการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงเชียงใหม่ 
98หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
99การเร่งรัดการพิจาณาข้อหารือ 
100การขอขยายระยะเวลาการทำงานเพิ่มเติม 
101การสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศ 
102ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 
103การร้องเรียนขอให้ตรวจสอบสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมก่อสร้างอาคารเรียน 
104ร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขอขยายระยะเวลาทำการงานจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาหอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
105การประปานครหลวงหารือการพิจารณาผลการประกวดราคางานก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางเขนแห่งที่ 3 ถังเก็บน้ำและหอควบคุมแรงดันน้ำ สัญญา G-TR3(BK)-7 
106การหารือกรณีการเรียกค่าปรับตามสัญญา 
107การขยายอายุสัญญา กจ.8/2540 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 
108การยุติการพิจารณาห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐรีและบุตร 1996 เป็นผู้ทิ้งงาน 
109อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
110ประกวดราคาขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร 
111การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 
112การอนุมัติสั่งรื้อถอนโครงการภายใต้กองทุนเพื่อการกระจายการผลิต และการจ้างงานไปสู่ภูมิภาค  
113ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.หอมนานก่อสร้าง ร้องขอความเป็นธรรม 
114การขอให้ดำเนินการตรวจสอบการจัดจ้างงานปรับปรุงศูนย์ให้การศึกษาดรุณพิทยาสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา 
115ขอทราบหลักปฏิบัติในการเข้าเสนอราคาต่อรัฐ 
116การจ้างผู้้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาฝึกอบรมนักออกแบบรองเท้าและกระเป๋าไทย 
117การจ้างออกแบบโครงการสวนสาธารณะเบญจกิติ 
118การพิจารณาอุทธรณ์ของห้างห้นส่วนจำกัด ส.อุดมโชคชัยก่อสร้าง 
119การจ้างบริการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างทางตามโครงการเงินกู้ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) งวดที่ 25 
120การประกวดราคาที่ฉ้อฉลของกรมทางหลวง 
121การอนุมัติขยายระยะเวลารายงานผลการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ ประจำปี 2543 
122บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
123การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ 
124การประกวดราคาที่ฉ้อฉลของกรมทางหลวง 
125การอนุมัติผ่อนผันและยกเว้นการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
126ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
127การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ 
128การประกวดราคานานาชาติตามโครงการจัดหาเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ จำนวน 1 ลำ และเรืออเนกประสงค์เพื่อขจัดคราบน้ำมัน ค้นหา ช่วยชีวิต และดับเพลิง จำนวน 1 ลำ 
129การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
130การร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
131การจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาฝึกอบรมผู้ส่งออกไทย 
132การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารฯ จำนวน 43 เครื่อง 
133การผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
134การร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
135การขอความเห็นชอบจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ 
136การประกวดราคาก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐาน 50 เมตร โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา จ.พิษณุโลก ไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
137การอนุมัติอัตราค่าสถาปนิกสำหรับการขยายห้องอาหารบ้านพักเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนิวา เป็นกรณีพิเศษ 
138การร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
139การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง กรณีเร่งด่วน เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม 
140การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ในการคัดเลือกที่ปรึกษา 
141ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.เอส.หนองคายก่อสร้าง ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
142ขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
143ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.เอส.หนองคายก่อสร้าง ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
144ขอยกเว้นการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
145การผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 
146การขอความเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ 
147การอนุมัติจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ 
148การขอความเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ 
149การอนุมัติจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ 
150ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการคิดค่าปรับ 
151การขอยกเว้นการกำหนดวันประกาศประกวดราคา 
152ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการคิดค่าปรับ 
153การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
154บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
155การอนุมัติจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศสำหรับสินค้าสิ่งทอ 
156บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
157การริบเงินประกันสัญญา 
158นายนิสิต ไขแสง ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
159กระทรวงศึกษาธิการขออนุมัติขยายหน่วยงานรับจัดทำหรือรับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้อจากหน่วยงานราชการต่างๆ ได้เป็นกรณีพิเศษ 
160นายนิสิต ไขแสง ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
161การอนุมัติจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ 
162ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
163การอนุมัติไม่จ้างที่ปรึกษาไทย 
164ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมลสินธุ์ ขอความเป็นธรรม 
165ขอยกเว้นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
166การขอความเป็นธรรมกรณีงานก่อสร้างเรือนนอนชาย กำแพง พร้อมงานถมดิน ของสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี 
167การอนุมัติจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศด้าน GSP สหภาพยุโรป 
168ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ลิ้มศักดากุล คัดค้านการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2543 
169การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
170ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ลิ้มศักดากุล คัดค้านการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2543 
171การอนุมัติการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวง โดยใช้เงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเซีย Loan 1391 - THA 
172คัดค้านการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2543 
173การขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ในเรื่องการโอน 
174การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยว 
175การขอความเป็นธรรมในการพิจารณาเอกสารประกวดราคา 
176การขอความเป็นธรรมในการพิจารณาเอกสารประกวดราคา 
177ขอความเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งตามประกาศ จังหวัดน่าน 
178การร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
179การร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
180การคัดค้านผลการพิจารณาการประกวดราคาของสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 
181การคัดค้านผลการพิจารณาการประกวดราคาของสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 
182การขอให้ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำ 
183การขอให้ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำ 
184การไม่ปฏิบัติตามสัญญาเลขที่ ศขก./ส.117/2541 ลงวันที่ 21 กันยายน 2541 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามไทยการโยธา 
185กิจการร่วมค้า วรนิทัศน์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ร้องเรียนการพิจารณาตัดสิทธิเปิดซองใบเสนอราคา 
186ขอร้องเรียนการพิจารณาตัดสิทธิเปิดซองใบเสนอราคา 
187ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
188การขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับค่าปรับ 
189องค์การค้าของคุรุสภาขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับค่าปรับ 
190บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด ร้องขอความเป็นธรรม 
191บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด ร้องขอความเป็นธรรม 
192การร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
193การร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
194ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
195ร้องเรียนความเป็นธรรม 
196บริษัท สกายอายส์ จำกัด ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
197บริษัท สกายอายส์ จำกัด ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
198ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 
199การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศกรณีสินค้าทั่วไป 
200การขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษา 
201ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรขนาดเล็กของจังหวัดยโสธร 
202การเปลี่ยนแปลงสายทางในงานจ้างที่ปรึกษา 
203สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
204ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคถาวร ร้องเรียนขอความป็นธรรม 
205การจัดจ้างที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ 
206การขออนุมัติยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลเสริมระหว่างประเทศล่วงหน้า 
207ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนิงหน่อง ขอความเป็นธรรม 
208การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง 
209การขอยกเว้นให้ทำสัญญาเช่ามีผลย้อนหลัง 
210ขอความเป็นธรรมและเสนอลดราคา 
211การขอความร่วมมือการพิจารณาเอกสารการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแสงอรุณ และบ้านควนรา 
212อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ 
213ข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
214ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
215บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย จำกัด ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
216ขอผ่อนคลายความเดือดร้อนจากการประกอบธุรกิจ 
217การอนุมัติจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนโดยจ่ายจากเงินกู้ธนาคารโลก 
218ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
219ข้อหารือการปรับลดค่าเสาเข็มตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยฯ ของจังหวัดตรัง 
220บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด ขอความเป็นธรรมในการประกวดราคาก่อสร้างอาคารโครงการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ 
221ขอความเป็นธรรมในการประกวดราคาก่อสร้างอาคารโครงการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ 
222การร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
223การขอขยายเวลาก่อสรางและงดเว้นค่าปรับ 
224การพิจารณากำหนดค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 
225การอนุมัติจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร 
226ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
227ขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
228ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
229การขอยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
230การอนุมัติยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
231ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
232ขออนุมัติให้ผู้ช่วยปฏิบัติงานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ)เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการพัสดุ 
233ขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
234การขออนุมัติยกเว้นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ให้สัญญามีผลย้อนหลัง 
235การขออนุมัติจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศสำหรับสินค้าสิ่งทอ 
236การยกเว้นหนังสือค้ำประกันเงินจ่ายล่วงหน้า 
237การร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
238การยกเว้นการจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาโครงการเป็นกรณีพิเศษ 
239ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล 
240การขออนุมัติจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศด้าน GSP สหภาพยุโรป 
241การขอความเป็นธรรมกรณีประกวดราคาตกแต่งสำนักงาน 
242ขอความเป็นธรรมกรณีประกวดราคาตกแต่งสำนักงาน 
243การผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
244ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อเอกสารประกวดราคา 
245การอนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศเพื่อการศึกษา วางแผน จัดตั้งและบริหารจัดการสวนสัตว์กลางคืน 
246ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
247การอนุมัติจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศดูแล GPS ในสหรัฐอเมริกา 
248ขอความเป็นธรรมในการประกวดราคา 
249เทศบาลเมืองมุกดาหารตัดสิทธิห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคลมุกดาหาร 
250ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
251เทศบาลเมืองมุกดาหารตัดสิทธิห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคลมุกดาหาร 
252ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
253การผ่อนผันการจ่ายเงินล่วงหน้า 
254การขออนุมัติยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 
255บริษัท สยาม สมาร์ทการ์ด จำกัด ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
256การขออผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 นร(กวพ)1407/7390 
257ข้อร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศอาคารต่อเติมศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
258การขออนุมัติยกเว้นให้เอกชนดำเนินการขายทอดตลาดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ นร(กวพ)1407/7396 
259ข้อร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศต่อเติมศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
260การขอความเป็นธรรมในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในการประกวดราคา 
261การขอความเป็นธรรมในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในการประกวดราคา 
262ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
263ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
264การขอความเป็นธรรมในการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านบดมาด-บ้านหนองไผ่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
265การขอความเป็นธรรมในการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านบดมาด-บ้านหนองไผ่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
266การขอความเป็นธรรมกรณีสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ดูแลรักษา สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ประดับและไม้ยืนต้นศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 
267การขอความเป็นธรรมกรณีสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ดูแลรักษา สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ประดับและไม้ยืนต้นศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 
268การทุจริตในการจัดซื้อยาของกระทรวงสาธารณสุข 
269บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
270คำสั่งเรียกให้ทำคำชี้แจง 
271การเรียนประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง 
272ขอความอนุเคราะห์พิจารณาผ่อนผันการขยายสัญญาและงดค่าปรับ 
273ขอความเป็นธรรมในการขยายเวลาสัญญาก่อสร้าง (อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย) 
274ขอตรวจสอบการประกวดราคาจัดซื้อ เลขที่ 36/2544 
275ขอทราบหลักปฏิบัติในการเข้าเสนอราคาต่อรัฐ 
276การจ้างที่ปรึกษาไทยที่ไม่ได้จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
277การจ้างออกแบบโครงการสวนสาะารณะเบญจกิติ 
278การพิจารณาอุทธรณ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลธรรมก่อสร้าง 
279ขอทราบผลการพิจารณาผ่อนผันการขยายสัญญาและงดค่าปรับ 
280การประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
281การขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
282ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
283การขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดแก่เจ้าหน้าที่ 
284แนวทางปฏิบัติในการให้บริการแก่ส่วนราชการ นร(กวพ)1407/7353 
285การจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 
286จังหวัดสุราษฎร์ธานีชี้แจงข้อเท็จจริงงานจ้างปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงต่ำของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
287การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ X-RAY 
288การอนุมัติยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
289ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
290การจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด นร(กวพ)1407/7297 
291คำสั่งเรียกให้ทำคำชี้แจง ด่วนที่สุด 
292การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
293บริษัท เวคเตอร์ จำกัด ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
294การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตรง นร(กวพ)1407/7355 
295ขอทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 
296การขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
297ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
298อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิเเผยข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เกี่ยวกับหนังสืออนุญาตบรรทุกสินค้าโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย 
299อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกาาเกี่ยวกับเอกสารการจัดวื้อจัดจ้าง 
300อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับข้อมูลการรับซื้อโอนลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 
301อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครองเกี่ยวกับรายงานการประชุม 
302อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับกระดาษคำตอบและข้อสอบพร้อมเฉลย 
303อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมจังหวัพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม 
304อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระสัง เกี่ยวกับอกสารรายการขอขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าธนาคาร 
305อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นเกี่ยวกับการชี้แจงข้อกล่าวหาและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด 
306อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกเกี่ยวกับเอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม 
307การปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
308อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับรายงานผลการสอบสวน 
309อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำพูน เกี่ยวกับหลักทรัพย์ ทรัพย์สินผูกพัน หรือบัญชีเงินฝากในธนาคาร 
310อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลอูบมุง จังบหวัดอุดรธานี เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
311แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
312อุทธรร์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
313อุมธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสภาเทคนิคการแพทย์เกี่ยวกับกระดาษคำตอบพร้อมคำเฉลย 
314อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกรุงเทมหานคร เกี่ยวกับรายชื่อปลัดกรุงเทพมหานครและช่วงเวลาการดำรงตำแหน่ง 
315ซ้อมความเข้าใจกรณีการแต่งกายของลูกจ้างประจำภายหลังการเกษียณอายุ 
316อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลตระการพืชผลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
317การขอทำความตกลงกำหนดอายุการเก็บข้อสอบ กระดาษตอบการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาและสอบคัดเลือกเข้าทำงาน นร0105/13290 
318การปฏิบัติตามระเบียบนร.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 นร0105/ว4668 
319การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นร0105/23730 
320การกำหนดเลขที่หนังสือที่ส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
321การขอแก้ไขวันที่และเดือนเกิดในบัตรประวัติพนักงาน 0105/17313 
322การหารือระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 นร0105/4669 
323การลงเวลาปฏิบัติราชการ นร0105/26856 
324การขอให้ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 ที่นร.0105/5268 
325การขอให้ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 ที่นร0105/5268 
326ความเห็นประกอบการพิจารณาการมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
327การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำสำนักงานและการใช้คำขึ้นต้นสรรพนาม และคำลงท้ายหนังสือ 
328ขออนุญาตใช้ตราครุฑหลังบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ นร 0105/450 
329การลาของข้าราชการกรมสรรพากรบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ นร0105/1199 
330การขออนุมัติทำการเรี่ยไรโดยการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2547 
331รถประจำตำแหน่งที่ปรึกษาด้านสื่อสาร นร0105/3270 
332การกำหนดสิทธิและหลักเกณฑ์ในการจัดหารถประจำตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหม นร0105/4532 
333อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้ง อ.ก.พ. กรม การพิจารณาคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคล 
334อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับ มติคณะกรรมการการเลือกตั้งและความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในการดำเนินการทางวินัย 
335อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกี่ยวกับเทปบันทึกภาพและเสียงการประชุม 
336อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตบางกอกน้อย เกี่ยวกับหนังสือเร่งรัดการดำเนินการสอบสวน 
337อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการ 
338อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
339อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางสะพาน น้อยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
340อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เกี่ยวกับผลรวมคะแนนสอบคัดเลือก 
341อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคลากร และการจัดซื้อจัดจ้าง 
342อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอผักไห่ เกี่ยวกับผลสรุปการสอบปากคำคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 
343อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการปฏิบัติราชการ 
344อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกตูม เกี่ยวกับข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร 
345อุทธรณืคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจนครบาลบุคคโลเกี่ยวกับการดำเนินการทางคดีตามกระบวนการยุติธรรม 
346อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับข้อมูลสถานที่ทำงานของบุคคล 
347อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
348การมอบอำนาจอนุญาตการลา 
349อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ จังหวัดพิจิตร เกี่ยวกับรายงานการประชุม และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
350อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
351อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เกี่ยวกับการสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
352อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับการพิจารณาการขอแก้ไขปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ 
353อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ 
354อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
355อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมบังคับคดีเกี่ยวกับบันทึกเสนอความเห็นพร้อมคำสั่งของอธิบดีกรมบังคับคดี 
356อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลดงเจน จังหวัดพะเยา เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
357อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
358อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดหนองบัวลำภู เกี่ยวกับเอกสารประกอบหนังสือขอส่งตัวผู้อุทธรณ์ไปประจำคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู 
359อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดมีนบุรี เกี่ยวกับรายงานสืบเสาะและพินิจ 
360อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เกี่ยวกับบันทึกการประชุม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้าง 
361อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
362อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 
363อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 
364อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
365อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง เกี่ยวกับแบบขอใช้ไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงิน 
366อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลวังหนือ จังหวัลำปาง เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
367การจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิต กรณีร้อยตำรวจเอก วรพงษ์ พุฒนิล และนางสาวมณีรัตน์ บรรเทา 
368การบังคับใช้ข้อ 5 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 
369อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
370อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง เกี่ยวกับเรื่องราวขออนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
371อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
372อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับชื่อผู้ร้องเรียน 
373อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสตูล เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
374อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเอกสารการพิจารณา ทางปกครองและบันทึกความเห็น 
375อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
376อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน จังหวัดชมพร เกี่ยวกับคำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 
377อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 
378อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 
379อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 
380อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับบันทึกความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย 
381อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
382อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
383อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกี่ยวกับการสอบสวน 
384อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เกี่ยวกับตราสารจัดตั้งนิติบุคคล โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 
385อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตบางกะปิ เกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 
386อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับหนังสือเวียนส่งถึงบริษัทในตลาดทุน 
387อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เกี่ยวกับการปรับคณะกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 
388อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เกี่ยวกับการพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว 
389อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
390อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริวง 
391อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 
392อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับเวชระเบียน 
393อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากร เกี่ยวกับการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ 
394อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
395อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัยในประเทศ 
396อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับหนังสือร้องทุกข์ 
397อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 
398อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนบุคลากรด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทางวิชาการของนาย ข. 
399อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ 
400อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
401อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
402อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 
403อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม 
404อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
405อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากรเกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษี 
406อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 4 เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 
407อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ในการทำลายเอกสาร 
408อุทธรณ์คำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่แก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนลูกจ้างประจำและบัตรลูกจ้างประจำรายชื่อ 
409อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิเกี่ยวกับบัญชีการสอบสวนคดีอาญา 
410อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากร เกี่ยวกับหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี 
411อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอินทร์บุรี เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก 
412อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก 
413อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
414อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เกี่ยวกับการขออนุมัติในหลักการให้การส่งเสริมการลงทุน 
415อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ เกี่ยวกับการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 
416อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท การบินไทน จำกัด (มหาชน) บันทึกคำให้การของนาย ค. 
417อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับหนังสือการของลาออกจากตำแหน่งกำนัน 
418อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทารวิโรฒ เกี่ยวกับการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 
419อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 
420อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียน และหนังสือร้องเรียน 
421อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง เกี่ยวกับสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
422อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใหญ่ เกี่ยวกับเอกสารฎีกาเบิกจ่าย 
423อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เกี่ยวกับเอกสารประกอบการร้องเรียนขอย้าย 
424อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดกำแพงเพชร เกี่ยวกับสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง 
425อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เกี่ยวกับการสมัครผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
426อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เกี่ยวกับเอกสารในสำนวนการสอบสวนทางวินัย 
427อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนกล่าวหา 
428อุทธรณ์คำสั้งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมที่ดินเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
429อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการเสนอเรื่องและเอกสารการประชุมคณะรัฐมนตรี 
430อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปปปประถมศึกษาระยอง เขต 1 เกี่ยวกับสำนวนวอบสวน 
431อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เกี่ยวกับพยานเอกสารและบันทึกถ้อยคำพยานบุคคล 
432อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต เกี่ยวกับประวัติการรักษาพยาบาล 
433อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดกาฬสินธุ์เก่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
434อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตบางกอกน้อยเกี่ยวกับเอกสารแบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
435อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 
436อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
437อุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองกลางที่มิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
438อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเกี่ยวกับการร้องเรียนของบริษัท ท. 
439อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย 
440อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ 
441อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เกี่ยวกับฏีกาประกอบเอกสารตรวจรับการจ้าง 
442อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตลาดพร้าว เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
443อุทธรณ์คำสั่งไม่แก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในบัตรลูกจ้างประจำรายชื่อของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 
444อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งขาติ เกี่ยวกับเอกสารการสอบสวน 
445อุทธรณ์คำสั่งไม่แก้ไขวัน เดือน ปี เกิดในบัตรลูกจ้างประจำรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
446อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เกี่ยวกับสำนวนการสืบสวนและสอบสวนทางวินัย 
447อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
448อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ เกี่ยวกับเอกสารการสอบหาข้อเท็จจริง 
449อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 
450อุทธรณ์คำสั่งไม่แก้ไขวันเดือนปีเกิดในทะเบียนประวัติลูกจ้างประจำและบัตรลูกจ้างประจำรายชื่อของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
451อุทธรณ์คำสั่งไม่แก้ไขวันเดือนปีเกิดในทะเบียนประวัติลูกจ้างประจำและบัตรลูกจ้างประจำรายชื่อของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาบุรีรัมย์ เขต 2 
452อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 เกี่ยวกับข้อมูลการขึ้นทำเบียนผู้ประกันตน 
453อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับรายงานการประชุม 
454อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงมหาดไทย 
455อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับหนังสือชี้แจงของหน่วยงานและรายงานการประชุม 
456อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกังแอน จังหวัดสุรินทร์ เกี่ยวกับกับฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
457อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับพยานเอกสารและบันทึกถ้อยคำ 
458อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณกรรมการข้าราชการตำรวจ เกี่ยวกับรายงานการประชุมและเอกสารประมวลเรื่องของเจ้าหน้าที่ 
459อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เกี่ยวกับการคดเลือกบุคคลเพื่อการแต่งตั้ง 
460อุทธรณ์คำสั่งสำนักงาน ก.ค.ศ.กระทรวงศึกษาธิการ ที่ไม่แก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) 
461อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ เกี่ยวกับสมุดรายงานรังวัด และแฟ้มประวัติป่าสงวน 
462อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดมหาสารคาม เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
463อุทธรณ์คำสั่งไม่แก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในบัตรลูกจ้างประจำรายชื่อของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 
464อุทธรณ์คำสั่งของเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี กรณีไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผ่นบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
465อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนวัดหนองขาม จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
466อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาห้วยขวาง เกี่ยวกับการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
467อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง 
468อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เกี่ยวกับหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 
469อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมที่ดิน เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยข้อสอบ 
470อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้ใช้สิทธิร้องเรียนและผู้ใช้สิทธิอุทธรณ์ 
471โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
472อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตบางกอกน้อย เกี่ยวกับลงชื่อปฏิบัติราชการ 
473อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
474อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
475อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 
476อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา เกี่ยวกับข้อมูลสถานที่ทำงานของผู้ประกันตน 
477การหารือเกี่ยวกับประวัติข้าราชการ 
478อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมการแพทย์ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
479อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลราชวิถี เกี่ยวกับผฃการปฏิบัติงาน 
480อำนาจในการอนุมัติให้ลูกจ้างประจำลาไปต่างประเทศในระหว่างลาหยุดพักผ่อนประจำปี 
481การปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการ ลาอุปสมบท 
482การลาพักผ่อนประจำปีของข้าราชการ 
483อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงและสำนวนการสอบสวนทางวินัย 
484อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 เกี่ยวกับการขอคืนภาษีสรรพสามิต 
485อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา เกี่ยวกับการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ 
486อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
487อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
488อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลส่องดาว จังหวัดสกลนคร เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
489อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
490อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดกำแพงเพชร เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 
491อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 
492อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับใบลาออก และหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 
493ขอขยายเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 
494อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง 
495อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารออมสินสาขาบ้านหมี่ เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
496อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เกี่ยวกับการเปิดเผยพยานเอกสาร 
497อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
498อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับหลักฐานการร้องเรียน 
499อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตำรวจภูธรภาค 3 เกี่ยวกับบัญชีแต่งตั้งข้าราชการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก 
500อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง 
501การขออนุมัติไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัย 
502การลาและการลงเวลาปฏิบัติราชการบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
503การลาไปปฏิติงานที่ศูนย์วิจัยพลังงานแห่งเอเซียและแปซิฟิก 
504การแต่งเครื่องแบบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
505การกำหนดเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจักหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการอัยการ 
506ข้อหารือเกี่ยวกับเรื่องข้าราชการได้รับอนุมัติ ลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ และขออนุมัติ เดินทางไปเก็บข้อมูล ณ ต่างประเทศ 
507หารือเกี่ยวกับการลาอุปสมบท 
508ข้าราชการลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติหน้าที่รับรองทางการทูต ณ ต่างประเทศ 
509การขออนุญาตให้พนักงานลาติดตามสามี 
510การลาติตามคู่สมรสของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
511การลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
512ขอทราบระเบียบการลา 
513อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับผลการลงคะแนน ของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาในภาควิชาชีพและรายงานการประชุม 
514อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
515อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมเจ้าท่า เกี่ยวกับการอนุญาตให้ทำสิ่งก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำ 
516อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง 
517อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง 
518อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกี่ยวกับรายงานการสอบสวน และบันทึกถ้อยคำพยานบุคคล 
519อุทธรณ์คำสั่งไม่แก้ไขวันและปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรสจ 
520อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการ 
521อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เกี่ยวกับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบ AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE BROADCAST(ADS-B)และการยกเลิกสัญญษ 
522อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับหนังสือชี้แจงข้อร้องเรียน 
523อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง สำนักตรวจคนเข้าเมือง เกี่ยวกับข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรของบุคคล 
524อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เกี่ยวกับรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง 
525อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับรายงานการประชุม 
526อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเกี่ยวกับการ ดำเนินการทางวินัย 
527อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดสระแก้ว เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
528อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
529อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพระนคร เกี่ยวกับบันทึกคำให้การของบุคคล 
530อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอบ้านโคก เกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน 
531อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับข้อมูลทางการงินของบุคคล 
532อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบุคคล 
533 อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชื่อผู้ร้องเรียน 
534อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักฐานของผู้กล่าวหาตามสำนวนการสอบสวนทางวินัย 
535อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
536อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 
537อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสามชุกเกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 
538อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับบันทึกการประชุมสภา และเทปบันทึกการประชุมสภา 
539อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับระดับตำแหน่ง 
540อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลของลูฏจ้างในระบบฐานข้อมูลประกันสังคม 
541 อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา 
542อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาจ้าง  
543อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 
544อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
545อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ 
546 อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง 
547อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
548อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการดำเนินงานทางการปกครอง 
549อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
550อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการการดำเนินการทางวินัย 
551อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 
552อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
553อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงควมารับผิดทางละเมิด 
554อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสรรหาคณบดี 
555อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการการดำเนินการทางวินัย 
556อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการการดำเนินการทางวินัย 
557อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต๑ เกี่ยวกับคะแนนการประเมิน 
558อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
559อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง 
560อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับรายงานการประชุมและเอกสารประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบราชการ 
561อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับเอกสารที่ส่งศาลตามบัญชีระบุพยาน 
562อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนังงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการดำเนินงานทางการปกครองต่างๆ 
563อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนทางวินัย 
564อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
565อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 23 จังหวัดสกลนครเกี่ยวกับผลการพิจารณาการย้าย 
566อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ 
567อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลภูสิงห์ จังหวัดกาฬสินธ์ุเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกปลัดเทศบาลตำบลภูสิงห์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
568อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง 
569อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยนครพนมเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 
570อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง 
571อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
572อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 
573อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ 
574อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร 
575อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
576อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับผลคะแนนการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูง 
577อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแกง จังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
578อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสำนวนการตรวจสอบการประสบอันตรายของลูกจ้าง 
579อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
580อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเกี่ยวกับผลการสอบวงนข้อเท็จจริง 
581อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการสอบสวน 
582อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาตให้ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร 
583อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกร เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร 
584อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหาสครพื้นที่1 เกี่ยวกับข้อมูลนายจ้างของลูกหนี้ 
585อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตบางกอกน้อย เกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุทอาคาร พ.ศ. 2522 
586อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เกี่ยวกับผลการสอบสวน 
587อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อน ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 8ว 
588อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับคำสั่งลงโทษเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
589อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุร ีเกี่ยวกับการเลือกผู้ใหญ่บ้าน 
590อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เกี่ยวกับรายงานการสอบหาข้อเท็จจริง 
591อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
592อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการให้ไปช่วยราชการ 
593อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเกี่ยวกับคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
594อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกี่ยวกับการสนับสนุนให้คณาจารย์ไปนำเสนอผลงานในต่างประเทศ 
595อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับแผนผังแบบแปลนการก่อสร้าง 
596อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
597อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 
598อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขากันทรวิชัยเกี่ยวกับการสอบสวน 
599การแสดงภาพธงชาติไทยบนดวงตราไปรษณียากรของสหประชาชาติ 
600บริษัท ไทย ไดนาแมค จำกัด อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมอู่ทหารเรือเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
601อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเกี่ยวกับชื่อนักศึกษาที่ร้องเรียนและหนังสือร้องเรียน 
602อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการพิจารณาขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
603อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและรายละเอียดโครงการ 
604อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 
605อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เกี่ยวกับการพิจารณาย้ายและหรือโอนข้าราชการ 
606อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับคดีอาคาร 
607อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตบางพลัด เกี่ยวกับชื่อวิศวกร และสถาปนิก 
608อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยเจ้าหน้าที่ 
609อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมเจ้าท่า เกี่ยวกับคำคัดค้านคำให้การ 
610อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนทางวินัย 
611อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
612อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับผลการพิจารณาวินิจฉัยกรณีการร้องคัดค้านการเลือกตั้ง 
613อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
614อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับ ชื่อ สกุล ยศ และตำแหน่ง 
615อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเรือ 
616อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน 
617อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตรึมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
618อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานกำลังพล เกี่ยวกับบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่ง และรายงานการประชุม 
619อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกองอุทธรณ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับเอกสารต้นร่างคำวินิจฉัย 
620อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เกี่ยวกับรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง 
621อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยและหนังสือของหน่วยงาน 
622อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์อื่นโดยมิชอบ 
623อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตำรวจภูธรภาค 9 เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการประสานการปฏิบัติ 
624อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
625อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เกี่ยวกับข้อมูลการประเมินการย้าย 
626อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน จังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับแ บบประเมินบุคคล 
627อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
628อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดลำปาง เกี่ยวกับการอนุญาตให้ลาไปต่างประเทศ 
629การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก 2 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
630อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ จังหวัดตาก และกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับหนังสือของกรมบัญชีกลาง 
631อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมศุลกากร เกี่ยวกับการย้ายข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ 
632อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงาน 
633อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดขอนแก่นเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ประกันตน 
634อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการลงชื่อมาปฏิบัติราชการ 
635อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของใหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
636อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา 
637คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการใช้บังคับกฏหมาย เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน 
638คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากรเกี่ยวกับข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
639คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก 
640คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตบางกอกน้อยเกี่ยวกับเอกสารแบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
641คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
642คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก 
643คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 
644คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกี่ยวกับรายงานการประชุมและหนังสืออุทธรณ์ 
645คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 
646คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงาน 
647คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคม เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนทางวินัย 
648อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน เกี่ยวกับฎีกาเบิกจ่ายเงินโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
649อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา เกี่ยวกับฎีกาจ่ายเงินและเอกสารประกอบฎีกาการจัดซื้อจัดจ้าง 
650อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เกี่ยวกับรายงานยการประชุมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร่ 
651อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
652อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน เกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการประชุม 
653อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เกี่ยวกับการพิจารณาวุฒิการศึกษา 
654อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เกี่ยวกับสำนวนการสอบข้อเท็จจริง 
655อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ 
656อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ 
657อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคาร์เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเฏษตร สาขาแม่ระมาด จังหวัดตาก เกี่ยวกับข้อมูลทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา 
658อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อพยาน 
659อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ 
660อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 
661อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฏีกาเบิกจ่ายเงินโครงการฝึกอบรม 
662อุทธรณ์คำสั่งไม่แก้ไขวันเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาานครศรีธรรมราช เขต 2 
663อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ 
664อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
665อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับเอกสารการตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
666อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับการเสนอวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 
667อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงและรายงานการสอบสวน 
668อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมการค้าภายในเกี่ยวกับหนังสือสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา 
669อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่นเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 
670อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนคดีอาญา 
671อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้่นของเทศบาลตำบลสลกบาตรเกี่ยวกับการงดค่าปรับของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ศิริพงษ์ 
672อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาท่าตูม เกี่ยวกับหนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 
673อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมศุลกากรเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกบุคคล 
674อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครราชสีมาเกี่ยวกับสำนวนผลการพิจารณาสืบสวนข้อเท็จจริง 
675อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตำรวจจังหวัดเลยเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 
676อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบรรษัทสินทรัพย์ไทย เกี่ยวกับข้อมูลของบริษัท ป. 
677อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เกี่ยวกับหลักฐานการให้คะแนนประเมิน 
678อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
679อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับรายงานการประชุม 
680อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เกี่ยวกับรายงานการกระทำผิดวินัย 
681อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทสบาลตำบลเหมืองใหม่ เกี่ยวกับบันทึกการควบคุมงานก่อสร้าง และการตรวจรับงานจ้าง 
682อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน 
683อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการสอบราคา 
684อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เกี่ยวกับสมุดรายงานรังวัดของอุทยานแห่งชาติทับลาน 
685อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคระกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง 
686อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
687อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เกี่ยวกับใบแจ้งการประเมินภาษีโรงเรือน 
688อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอเมืองพัทลุง เกี่ยวกับหนังสือหารือของหน่วยงาน 
689อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตบางกอกน้อย เกี่ยวกับคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
690อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
691อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนบ้านแม่ทุเลา จังหวัดสุโขทัย เกี่ยวกับบัญชีการลงเวลาปฏิบัติราชการ รายงานการประชุม และหนังสือราการ 
692อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนบ้านแม่ทุเลา จังหวัดสุโขทัย เกี่ยวกับรายงานก่ารประชุม 
693อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร เกี่ยวกับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน 
694อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกี่ยวกับรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยและเอกสารประกอบการประชุม 
695อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
696อุทธรณ์คำสั่งมิิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนของจังหวัดสมุทรสาครเกี่ยวกับหนังสือจังหวัดสมุรสาคร 
697อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับผลการตรวจสอบการสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 
698อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมาธิการยุติธรรมและการตำรสจ วุฒิสภา เกี่ยวกับเอกสารคำร้องเรียนของนางสาว ก. 
699อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และหลักฐานการให้คะแนนผู้เข้ารับการสรรหาเป็รอธิการบดี 
700อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับธงคำตอบ 
701อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลสุวรรณภูมิ เกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 
702อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตำรวจภูธรภาค 9 เกี่ยวกับเอกสารประกอบการหนังสือร้องเรียน 
703อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เกี่ยวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง 
704อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เกี่ยวกับเอกสารการเข้าเรียนและการอนุมัติผลการเรียน 
705อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมราชทัณฑ์ เกี่ยวกับสำนงนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
706อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เกี่ยวกับเอกสารการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคืการบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
707อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
708อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
709อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคจังหวัดตรัง 
710อุทธรณ์คำสั่งของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ที่ปฎิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๕ 
711อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/โครงการ/งบประมาณ 
712อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 
713อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต4 เกี่ยวกับเอกสารการรับโอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน 
714อุทธรณ์คำสั่งไม่แก้ไขวันเดือนปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
715อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับรายงานการสอบสวน 
716อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ เกี่ยวกับเอกสารส่งมอบงาน และบันทึกการตรวจรับงาน 
717อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมในตรีเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้ารับราชการ 
718อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยจันทรเกษม เกี่ยวกับการเรียนและผลการอนุมัติการเรียน 
719อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง เกี่ยวกับหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อ 
720อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบรนิหารส่วนตำบลธรรมศาลา จังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับฏีกาเบิกจ่ายเงินและเอกสารรายละเอียดประกอบฏีกา 
721อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เกี่ยวกับข้อมูลทรัพย์สิน 
722อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับผลคะแนนการสอบคัดเลือก 
723อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประเมินศักยภาพการย้าย 
724อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนวัดปอล้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เกี่ยวกับสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง 
725อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายวินัย เกี่ยวกับการดำเนินการสอบสวนชั้นต้น 
726อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน 
727อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูปกฏหมายเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 
728อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตบางพลัด เกี่ยวกับบันทึกการให้ถ้อยคำ 
729อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ 
730อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
731อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดตรังเกี่ยวกับรายงานการประชุม 
732อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยองเกี่ยวกับข้อมูลสถานที่ทำงานของผู้ประกันตน 
733อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์เกี่ยวกับหลักทรัพย๋์หรือทรัพย์สินของล฿กหนี้ตามคำพิพากษา 
734อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครองเกี่ยวกับกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านข้อเขียน 
735อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร เกี่ยวกับการสอบสวนการขอรังวัดรวม น.ส.3 ก. 
736อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาปราจีนบุรี เขต ๑ เกี่ยวกับรายชื่อผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ 
737อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตวัฒนาเกี่ยวกับเอกสารประกอบคำขอรับอนุญาตดัดแปลงอาคาร 
738อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิเผยข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
739อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เกี่ยวกับการพิจารณาการเสนอราคาจ้างเหมา 
740อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) 
741อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
742อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
743อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับภาพถ่ายใบหน้าบุคคล 
744อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเกษไชโย จังหวัดอ่างทอง เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน การป้องกันอุทกภัยและงานประเพณีลอยกระทง พ.ศ.2553 
745อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครพนม เกี่ยวกับสำเนาทะเบียนบ้าน 
746อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับมติ อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการร้องทุกข์ 
747อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง และการดำเนินการทางวินัย 
748อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองหนองปรือ เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร 
749อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนทับ 6 วิทยาคาร จังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับหนังสือแจ้งให้คืนเงินแก่ทางราชการ 
750อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยว 
751อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กาบริหารส่วนจังหวัดระยอง เกี่ยวกับการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
752อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมลข่าวสารขิงสำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำ เกี่ยวกับรายชื่อผู้อยู่อาศัยในหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
753อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมบังคับคดีเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 
754อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)เกี่ยวกับข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนของพนักงาน 
755อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาเกี่ยวกับเอกสารรายงานการประชุม และรายงานการตรวจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด 
756อุทธรร์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ 
757อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุรีรัมย์ เกี่ยวกับข้อมูลการกู้ยืมเงินของลูกค้าธนาคาร 
758อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับเอกสารโครงการเช่ารถ จำนวน 4 โครงการ 
759อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 2 เกี่ยวกับสถานที่ทำงานของผู้ประกันตน 
760อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
761อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 เกี่ยวกับการร้องเรียนให้ยับนั้งการปฏิบัติหน้าที่ครู 
762อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
763อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององคืการบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
764อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลเงินฝาก 
765อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
766อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เกี่ยวกับรายงานการประชุม 
767อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสภาเภสัชกรรม เกี่ยวกับรายชื่อผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ 
768อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 
769อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของเสาไฟที่เสียหาย 
770อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกี่ยวกับการแต่งตั้งโอนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
771อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค?การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้ที่ซื้อแบบตามเอกสารราคา 
772อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภุมิ เขต 3 เกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
773อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผบข้อมูลข่าวสารของดรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเกี่ยวกับคะแนนการประเมินความดีความชอบข้าราชการครเป็นรายบุคคล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
774อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัยและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
775อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดนครสวรรค์เกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 
776อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลมะไฟ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
777อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสรขงอค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล เกี่ยวกับเอกสารการร้องทุกข์กล่าวโทษ 
778อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร 
779อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง เกี่ยวกับการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ 
780อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง เกี่ยวกับผลการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนผู้อุทธรณ์ 
781อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม เกี่ยวกับหนังสืออนุญาตให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
782อุทธรณ์คำสั่งไม่แก้ไขปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ของสำนักงาน ก.พ. 
783อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง 
784อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
785อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น เกี่ยวกับเอกสารการจัดวื้อจัดจ้าง 
786อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
787อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารออมสิน สาขาประจวบคีรีขันธ์ เกี่ยวกับข้อมูลการดำเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนปากคลองบางนางรม ปี 2551 
788อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากรเกี่ยวกับข้อมูลการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
789อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง เกี่ยวกับข้อมูลรายได้และรายจ่ายการจัดเก็บขยะ 
790อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดพัทลุง เกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
791อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน จังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
792อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เกี่ยวกับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 
793อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับเอกสารการร้องทุกข์ 
794อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดสิงห์บุรี เกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 
795อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
796อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมกากรข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง 
797อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานอัยการสูงสุด เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
798อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงการประชุม 
799อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เกี่ยวกับหลักฐานการรับและส่งผลงานทางวิชาการ 
800อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เกี่ยวกับการลบข้อมูลที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษทางวินัยในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) 
801อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลศรีษะเกศ เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานและคำสั่งเกี่ยวข้อง 
802อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีษะเกษ เกี่ยวกับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2551 
803อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรการอ้อยและน้ำตาลทราย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
804อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนคดีอาญา 
805อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต1 เกี่ยวกับการใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 
806อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับบันทึกการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
807อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
808อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
809อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เกี่ยวกับการให้คะแนนประเมินตามตัวชี้วัดและบันทึกการประชุม 
810อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
811อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เกี่ยวกับสำเนาแถบบันทึกเสียงการประชุม 
812อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เกี่ยวกับบันทึกปากคำและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
813อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เกี่ยวกับบันทึกเสนอของนิติกรที่ประมวลเรื่องเกี่ยวกับการร้องทุกข์ 
814อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 
815อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมที่ดิน กรณีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนทางวินัย 
816อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการ 
817อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ. ที่ไม่แก้ไขวัน เดือน ปี เกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) 
818อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการประเมินผลการปฎิบัติงาน 
819อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับเอกสารสำนวนการสอบสวน 
820อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 
821อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการอำนวยสินเชื่อให้กับ บริษัท บัวบุรี จำกัด 
822อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการอำนวยสินเชื่อ 
823อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 
824อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
825อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
826อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
827อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
828อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
829อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต1 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
830อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
831อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
832อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับบันทึกถ้อยค่ำในสำนวนการสอบสวน 
833อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับรายงานการประชุม 
834อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
835อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
836อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง จังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน การเบิกจ่ายเงินเดือนและการจัดซื้อจัดจ้าง 
837อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการดำเนินการทางคดีตามกระบวนการยุติธรรม 
838อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนทับ 6 วิทยาคาร จังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
839อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เกี่ยวกับการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุและภาษีเงินได้ 
840อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
841อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการทันตแพทย์สภา เกี่ยวกับภาพถ่ายการรักษาทางทันตกรรม 
842อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนทับ 6 วิทยาคาร จังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุ 
843อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลขาสวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ เกี่ยวกับเอกสารการขออนุญาตปรับปรุงซ่อมแซมอาคารของผู้อุทธรณ์ 
844อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับบันทึกคำให้การ 
845อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับรายงานการประชุม และหนังสือการดำเนินการตามมติที่ประชุม 
846อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
847อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดอ่างทอง เกี่ยวกับบันทึกคำให้การพยาน 
848อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
849อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลปัตตานี เกี่ยวกับเวชระเบียน และประวัติการรักษาพยาบาล 
850อุทธรร์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทันตแพทยสถาเกี่ยวกับรายงานการประชุม คำสั่งของคณะกรรมการทันตแพทยสภาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
851อุทธรณืคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกองบังคับอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
852อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธรจักราช เกี่ยวกับรายงานประจำวัน 
853อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคม เกี่ยวกับข้อมูลความพร้อมของโรงพยาบาล 
854อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางบก เกี่ยวกับข้อมูลทะเบียนรถยนต์ 
855อุทธรร์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ 
856อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของดรงเรียนหนอดพอกวิทยายน จังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับการจัดวื้อจัดจ้าง 
857อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต1 เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนของคณะครู 
858อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสภาเภสัชกรรม เกี่ยวกับรายชื่ออนุกรรมการสอบสวนและหนังสือกล่าวโทษ 
859อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เกี่ยวกับรายชื่อสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก 
860อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลดอนทราย จังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2552 
861อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เกี่ยวกับกระเบื้องมุงหลังคา 
862อุทธรร์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
863อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 
864นายเล็ก ฯ อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกี่ยวกับข้อมูลการแข่งขันดนตรีไทย 
865อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
866อุทธรร์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงาน 
867อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เกี่ยวกับรายงานการประเมินผลงานทางวิชาการ 
868อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอม จังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล 
869อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เกี่ยวกับการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
870อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสรรพากรภาค 1 เกี่ยวกับหนังสือและเอกสารประกอบคำวินิจฉัย 
871อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
872อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดตราดเกี่ยวกับการพิจารณาการลงโทษทางวินัย 
873อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลสระบุรีเกี่ยวกับการปกิบัติหน้าที่ 
874อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
875อุทธรณ์คำตั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรร์ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
876อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด 
877อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบมาตรฐานการบิน 
878อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
879อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเกี่ยวกับรายงานการประชุม 
880อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับเรื่องการขอให้พิจารณามูลความผิด และบันทึกถ้อยคำพยานในสำนวนการสอบสวนทางวินัย 
881อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลการจัดทำประชาพิจารณ์ประกอบ EIA 
882อุทธรณคำสั่งของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองระยองที่ไม่แก้ไขรายงานการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ์ 
883อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักอำนวยการประจำศาลฎีกาเกี่ยวกับสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกา 
884อุทธรร์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาคณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับการดเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด 
885อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคม เกี่ยวกับข้อมูลสถานที่ทำงานของผู้ประกันตน 
886อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
887อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนวัดหนองขาม จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับข้อมูลการเงินของดรงเรียน สหกรณ์ร้านค้า และเงินสวัสดิการ 
888อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 6 (ตลิ่งชัน) เกี่ยวกับสำนวนคดีอาญา 
889อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ กองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง 
890อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
891อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับการจัดวื้อจัดจ้าง 
892อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซีแข็ง 
893อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอัยการฝ่ายศาลทหารกรุงเทพเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนคดี 
894อทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง 
895อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยขอมูลข่าวสารของตำรวจภูธรภาค 9 เกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
896อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศิลปากร เกี่ยวกับรายละเอียด ผลการพิจารณางานวิชาการของผู้อุทธรณ์ 
897อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ 
898อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเกี่ยวกับการประเมินผลงาน 
899อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับการจัดวื้อจัดจ้าง 
900อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับการเลือกผู้ใหญ่บ้าน 
901อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับหนังสือราชการทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีอาคารของนายสัตนามซิงห์ กุลาตี กับพวก และของนายสิดปาราย อาฮูวารีกับพวก ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานกฏหมายและคดีกรุงเทพมหานค 
902อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เกี่ยวกับการทุจริตทำบัตรประจำตัวประชาชน 
903อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ เกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผืเชอบทางละเมิด 
904อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
905อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เกี่ยวกับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
906อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย ที่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและข้อตกลงเพิ่มเติม 
907อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและข้อตกลงเพิ่มเติม 
908อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประทานบัตรการทำเหมืมองแร่ การอนุญาตขนแร่ และอื่นๆ 
909อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดาชสระบุรี เกี่ยวกับการสอบสวนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน 
910อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับบันทึกถ้อยคำพยานในสำนวนการสอบสวน 
911อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับรายงานเรื่องการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายควบคุมอาคาร 
912อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เกี่ยวกับการขอใช้ไฟฟ้าของราษฎร และการสอบสวนข้อเท็จจริง 
913อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตลาดพร้าว เกี่ยวกับการร้องเรียน 
914อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
915อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการสอบสวนและการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
916อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การบริหารงานบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
917อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับคำสั่งลงโทษเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และรายงานพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีร้องเรียนเรื่องอาคาร 
918อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับคำวินิจฉัย อุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
919อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตำรวจภูธร 9 เกี่ยวสกับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
920อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลท่าแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
921อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
922อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับคำให้การของพยาน 
923อุทธรณ์์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ประกันตน 
924อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสว่างดินแดน เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลสว่างดินแดน 
925อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง เกี่ยวกับผลการสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน 
926อุทธรณ์์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เกี่ยวกับการจ้างพนักงาน 
927อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จังหวัดสุรินทร์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
928อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 เกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างถนน 
929อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมการปกครอง เกี่ยวกับทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) 
930อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ เกี่ยวกับข้อมูลการโอนเงินของลูกค้าธนาคาร 
931อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
932อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เกี่ยวกับการดำเนิการทางวินัย 
933อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 
934อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับแบบแปลนอาคาร 
935อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
936อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม เกี่ยวกับสถานะการเงิน รายรับ รายจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้าง 
937อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตบางนา เกี่ยวกับการร้องเรียน 
938อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอนามนเกี่ยวกับสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
939อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
940อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร 
941อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
942อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการตำแหน่งศาสตราจารย์ 
943อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับบันทึกคำให้การของผู้อุทธรณ์ในฐานะพยาน 
944อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
945อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชื่อตัวและชื่อสกุลของข้าราชการผู้จัดทำคำให้การในคดีปกครอง 
946อุทธรร์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่สารเกี่ยวกับหลักฐานแบบรายการภาษีสรรพสามิต 
947อุทธรร์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่สารเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินและห้องชุด 
948อุทธรร์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่สารเกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมมธิการตำรสจ สภาผู้แทนราษฎร 
949อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
950อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธรอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เกี่ยวกับเอกสารในคดีอาญา 
951คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ ที่ ศค 2/2550 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากรเกี่ยวกับหนังสือถามและตอบข้อหารือ การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย มี่ ศค 2/2550 เรื่อง  
952อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกี่ยวกับการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
953อุทธรร์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 
954อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดสมุทรปราการเกี่ยวกับใบอนุญาตครอบครองจระเข้มีชีวิต และผลิตภัณฑ์ 
955อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เกี่ยวกับการชำระภาษี 
956อุทธรณ์์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเกี่ยวกับตราสารจัดตั้งโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา 
957อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 2 เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน 
958อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักตรวจสอบภาษีกลาง กรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบผู้มีอิทธิพล 
959อุทธรร์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจตามกฏหมาย 
960อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล 
961อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
962อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับหลักฐานในการสนับสนุนข้อกล่าวหา 
963อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดพะเยา เกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน 
964อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององคืการบริหารส่วนตำบลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
965อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนทางวินัย 
966อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
967อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าสวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
968อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตให้สร้างอาคาร 
969อุทธรณ์คตำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่ดินอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและเอกสารของบริษัท 
970อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เกี่ยบวกับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
971อุทธณณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนผู้อุทธรณ์ 
972อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่ดิจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับเอกสารกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
973อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เกี่ยวกับรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากบำรุงการกุศลพร้อมโควต้าสลาก 
974อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 
975อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเกี่ยวกับรายชื่อคณะกรรมการผุู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาผลงานทางวิชาการ 
976อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึก ปค.14 
977อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จังหวัดชัยภูมิ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน/คัดเลือก/ผลงานทางวิชาการ 
978อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
979อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
980อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมการปกครอง เกี่ยวกับชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ 
981อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ประกันคม 
982อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยเกี่ยวกับรายงานการประชุม 
983อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 เกี่ยวกับรายงานข้อเท็จจริงเบื้องต้นต่อผู้บังคับบัญชา 
984อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เกี่ยวกับฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย 
985อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้วเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนคดีอาญา 
986อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
987อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมศุลกากรเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบสินค้า 
988อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทันตแพทย์สภา เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
989อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกลูกจ้างและหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก 
990อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายการชำระหนี้และจำนวนหนี้จำนองที่ค้างชำระของลูกหนี้ 
991อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
992อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
993อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
994อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เกี่ยวกับการพิจารณาสั่งการตามอำนาจหน้าที่ 
995อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
996อุทธรณ์คำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของโรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับประวัติผู้ป่วย 
997อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เกี่ยวกับการพิจารณาขอชำระหนี้ 
998อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการประเมินผลการปฎิบัติงาน 
999อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1000อุทธรณืคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนสรรพยาวิทยา จังหวัดชัยนาถ เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการรับส่งงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพยวิทยา 
1001อุทธณร์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดนครนายก เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการก่อสร้างระบบปรปะปาหมู่บ้าน 
1002อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 
1003อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเชียงคำ จังหวัดพะเยา เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินและฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าเช่าที่ดิน 
1004อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เกี่ยวกับรายงานการสืบข้อเท็จจริง 
1005อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอเมืองอุบลราชธานีเกี่ยวกับผลการสอบสวนข้อเท็จจริง 
1006อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการรถไฟแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1007อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักสารสนเทศการค้าในประเทศ กรมการค้าภายในเกี่ยวกับข้อเท็จจริงการดำเนินธุรกิจขายเหล้าพ่วงเบียร์ 
1008อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมชลประทานเกี่ยวกับผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและคำให้การของคณะผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 
1009อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 
1010อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
1011อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
1012อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี 
1013อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีษะเกษ เกี่ยวกับการให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง 
1014ขอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนและเอกสารเรื่องร้องเรียน 
1015อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานอัยการเขต 4 เกี่ยวกับเอกสารในสำนวนการสอบสวน 
1016อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศิลปากร เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
1017อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนทางวินัย 
1018อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานกฏหมายและคดี สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง 
1019อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
1020อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขัดซื้อและการซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ 
1021อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขออนุยาตก่อสร้างถนนและโครงการวางท่อประปาบาดาล 
1022อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กี่ยวกับการร้องทุกข์ขอความเป็ฯธรรม 
1023อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 เกี่ยวกับข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 
1024อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับกระดาษคำตอบและข้อสอบพร้อมเฉลย 
1025อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกตำแหน่งรองเลขาธิการ ส.ป.ก. 
1026อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องร้องเรียน 
1027อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าของบ้านที่ขอจัดตั้งชุมชนพหลโยธิน 24 
1028อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลมายอ เกี่ยวกับคำสั่งบรรจุแต่งตั้งบุคลากร 
1029อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับข้อมูลการเสียภาษีบำรุงท้องที่ 
1030อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน เกี่ยวกับข้อมูลและที่อยู่ของบุคคลต่างด้าว 
1031อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
1032อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับหนังสือในราชการของกรุงเทพมหานคร 
1033อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตบางกอกน้อย เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
1034อุทธรณ์์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการคัดค้่านการเลือกผู้ใหญ่บ้าน 
1035อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เกี่ยวกับคำให้การพยานบุคคล 
1036อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบางเสร่ จังหวัดชลบุรีเกี่ยวกับทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีและใบเสร็จค่าภาษีโรงเรียนและที่ดิน 
1037อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
1038อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับรายชื่อกรรมการและผลงานทางวิชาร 
1039อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 
1040อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมศุลกากรเกี่ยวกับก่ารพิจารณาคัดเลือกบุคคล 
1041อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอุทธรณ์คำสั่งของเทศบาลตำบลหัวนา จังหวัดกาฬสินธ์ุเกี่ยวกับการดำเนินการสอบคัดเลือก 
1042อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
1043อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาอ่างทอง เกี่ยวกับการดำเนิการทางวินัย 
1044อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตำรสจแห่งชาติ เกี่ยวกับสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการทำสำนวนการสืบสวนและพยานหลักฐานอื่นในสำนวนการสืบสวนสูญหาย 
1045อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตำรสจแห่งชาติ เกี่ยวกับเอกสารการทบทวนการดำเนิการทางวินัย 
1046อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
1047อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
1048 อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทะเบียนหนังสือรับ 
1049อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างข้างเคียง 
1050อุทธรณ์คำสั่งไม่แก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ 
1051อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนทางวินัย 
1052อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี 
1053อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับหนังสือในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
1054อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกันตน 
1055พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พรระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550 
1056อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีเกี่ยวกับการจ่ายเงินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจนและด้อยโอกาส 
1057อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเจรจาซื้อขายไฟฟ้า 
1058อุทธรร์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลทับกฤช เกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
1059อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงาเกี่ยวกับแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนข้นเงินเดือน 
1060อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวั่งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
1061อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณืการเกษตร เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1062อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล ธารน้ำทิพย์ จังหวัดยะลา เกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์การประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 
1063อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับรายงานการประชุมและหนังสืออนุมัติการขึ้นเงินเดือน 
1064อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 3 เกี่ยวกับความเห้นและคำสั่งคดีของพนักงานอัยการ 
1065อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตสวนหลวง เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1066อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
1067อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน ตำบลไทยสามัคคี เกี่ยวกับการรับพนักงานส่วนตำบลและการเบิกจ่ายเงิน 
1068อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า จังหวัดศรีษะเกษ เกี่ยวกับหนังสือสัญญาจ้างงาน 
1069อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครอง เกี่ยวกับธงคำตอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง 
1070อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1071อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการดำเนิการทางวินัย 
1072คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคมศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย ที่ สค 58/2550 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกล่าวหา 
1073อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และโครงการก่อสร้าง 
1074อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง 
1075อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคดีปกครอง 
1076อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกัหนังสือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนบ 
1077อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกัรายละเอียดรายรับและรายจ่ายทั้งเงินในงบประมาณและนอก งบประมาณ 
1078อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาตให้เปิดตลาดนัด 
1079คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ ที่ ศค 1/2550 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ เรื่อง เอกสารประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริง กรณีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นบร 
1080อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจันทร์ เกี่ยวกับเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารการเบิกจ่ายเงินการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านและสตรีตำบลห้วยจันทร์ 
1081อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
1082อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
1083อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ 
1084อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานอัยการสูงสุด เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษทางวินัย 
1085อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกันตน 
1086อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคาร 
1087อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคาร 
1088อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1089อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอยางตลาดเกี่ยวกับการเลือกผู้ใหญ่บ้าน 
1090อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับการวินิจฉัยคุณสมบัติของนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร 
1091อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน จังหวัดมุกดาหาร เกี่ยวกับผลการสอบคัดเลือก 
1092อุทธรณ์คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกสรุปเรื่องของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัย 
1093อุทธรณ์คำสั่งกรมการขนส่งทางบกที่มิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู่้โดยสารในเส้นทางหมวด 3 สายที่ 829 มุกดาหาร - แมาสอด 
1094อุทธรณ์คำสั่งอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ที่มิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 
1095อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ เกี่ยวกับหนังสือของจังหวัดกาญจนบุรี 
1096อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 9 และสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนผู้ประกันตน 
1097อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง 
1098อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนาทัน จังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างบัญชีจ่ายเงินเดือน 
1099อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เกี่ยวกับหนังสือรับรองบุคคลกลับเข้ารับราชการ 
1100อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การสะพานปลา เกี่ยวกับเอกสารการสอบข้อเท็จจริง 
1101อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
1102อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ประกันตน 
1103อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมที่ดิน เกี่ยวกับการสอบสวนสิทธิเพื่อออกเอกสารสิทธิในที่ดิน 
1104อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนทางวินัย 
1105อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1106อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่มเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1107อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลพิจิตรเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนกล่าวหาผู้อุทธรณ์ 
1108อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการรถไฟแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 
1109อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนวินัย 
1110อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ชั้นประถมศึกษา) 
1111อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของวทิยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
1112อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 
1113อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนทางวินัย 
1114อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอำนาจเจริญ เกี่ยวกับข้อมูลทรัพย์สิน 
1115อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
1116อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวของโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
1117อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนทางวินัย 
1118อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
1119อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารในแฟ้มผู้รับบริการ 
1120อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภุมิภาค เกี่ยวกับแบบคำขอใช้น้ำและหลักฐานการชำระเงิน 
1121อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1122อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1123อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1124อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1125อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 เกี่ยวกับเอกสารการยื่นภาษี 
1126อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครองเกี่ยวกับรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง 
1127อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและประวัติอาชญากรรม 
1128อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและฏีกาเบิกจ่ายงบประมาณ 
1129อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง 
1130อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับสำนวนสอบสวนข้อเท็จจริง 
1131อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรั เกี่ยวกับรายงานการรังวัด (ร.ว.3 ก) 
1132อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง 
1133อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1134อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (สค 1) 
1135อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับการประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา 
1136อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การเภสัชกรรมเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินในบัญชีกองทุนดอกพิกุล 
1137อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เกี่ยวกับสืบสวนข้อเท็จจริง 
1138อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตบางสื่อ เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคล 
1139อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับสมุดคำตอบและธงคำตอบ 
1140อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน 
1141อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เกี่ยวกับสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง 
1142อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารสำเนาคำสั่ง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
1143อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ 
1144อุทธรณ์์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดอุตรดิตถ์เกี่ยวกับหนังสือของจังหวัดอุตรดิตถ์แลหนังสือของสถานีตำรวจภูธรอำเภอลับแล 
1145อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององคืการบริหารส่วนตำบลลาดชิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
1146อุทธรณ์์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
1147อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับแถบบันทึกเสียงการประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
1148อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมและการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
1149อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคม เกี่ยวกับข้อมูลผู้ประกันตน 
1150อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอเมืองพัทลุง เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนและรายชื่อบุคคล 
1151อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และผลการสอบสวนข้อเท็จจริง 
1152อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับเอกสารสิทธิในที่ดิน 
1153อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอเมืองอุบลราชธานีเกี่ยวกับผลการสอบสวนข้อเท็จจริง 
1154อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เกี่ยวกับทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
1155อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งตามกรอบอัตรากำลัง 
1156อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกี่ยวกับสัญญากู้เงิน 
1157คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย ที่ สค 57/2550 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานีบริการก๊าซรถยนต์ 
1158อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับรายงานเหตุการณ์ 
1159อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศิลปากร เกี่ยวกับชื่อและตำแหน่งของผู้กล่าวหาผู้อุทธรณ์ 
1160อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณืการเกษตร เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1161อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1162อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักชลประทานที่ 12 เกี่ยวกับการจัดวื้อจัดจ้าง 
1163อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาเกี่ยวกับคำสั่งและการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
1164อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงรายเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบุคคล 
1165อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว กรมชลประทาน เกี่ยวกับการดำเนินการตามการจัดจ้าง 
1166อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมุลข่าวสารของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง เกี่ยวกับเอกสารกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
1167อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ เกี่ยวกับการจ้างผู้รับจ้างช่วงให้จัดการขนส่งสินค้า 
1168อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลรามาธิบดี เกี่ยวกับประวัติการรักษา 
1169อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและประวัติอาชญากรรม 
1170อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ 
1171อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง 
1172อุทธรณ์คำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนราษฎร ในแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร 
1173อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง 
1174อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง 
1175อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ทำงานปัจจุบันของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 
1176อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือแจ้งความดำเนิคดีอาญา 
1177อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับต้นฉบับหนังสือประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ 
1178อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับต้นฉบับข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
1179อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณายกคำคัดค้านกรรมการสอบสวน 
1180อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพำนักและเดินทางเข้าออกนอกประเทศ 
1181อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
1182อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์มนที่ดิน 
1183อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องเรียน ผลการพิจารณาและความเห็นของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
1184อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตบางซื่อ เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคล 
1185อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการคัดกรองและการคัดกรองคัดเลือกข้าราชการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง 
1186อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับเอกสารแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงาน 
1187อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องเรียน และการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
1188อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับรายชื่อคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
1189อุทธรณ์สั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1190อุทธรณ์สั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของสำนักงานเขตวัฒนา เกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร 
1191อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการรถไฟแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการลาศึกษาเพิ่มเติม 
1192อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงาน 
1193อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1194อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอศรีสัชนาลัย เกี่ยวกับบันทึกคำให้การของพยาน 
1195อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจเรตำรวจเกี่ยวกับบันทึกคำให้การของพยาน 
1196อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดตากเกี่ยวกับเอกสารการไต่สวนเรื่องร้องเรียน 
1197อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจเรตำรวจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1198อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
1199อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอเมืองอำนาจเจริญเกี่ยวกับรายชื่อผู้ร้องเรียน 
1200อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายกเกี่ยวกับเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา 
1201อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับเอกสารในการขออนุมัติฉลาก 
1202อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับรายงานกรณีมีการพ่วงสายไฟฟ้า น้ำประปา และสายสัญญาณโทรทัศน์ 
1203อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
1204อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เกี่ยวกับเอกสารการเงิน งบประมาณ รายงานการปฏิบัติงาน รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
1205อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนทางวินัยและเอกสารการลงเวลาปฏิบัติราชการ 
1206อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ 
1207อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 
1208อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก 
1209อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 เกี่ยวกับการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 
1210อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ 
1211อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
1212อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนของพนักงาน 
1213อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอวารินชำราบ เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
1214อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดลำปางเกี่ยวกับบันทึกคำให้การพยานในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน 
1215อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับการคัดเลือกตำแหน่งรองเลธิการ ส.ป.ก. 
1216อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำร้องเรียนกล่าวหา 
1217อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร 
1218การใช้ตำแหน่งทางวิชาการ และ ดร. เป็นคำนำหน้านามของข้าราชการตำรวจซึ่งมียศ 
1219อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการ รายงานประจำปี และงบการเงิน 
1220อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมปศุสัตว์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 
1221อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตภาษีเจริญ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
1222อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลคำตากล้า เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
1223อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องร้องเรียน 
1224อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1225อุทธรณ์คำสั่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 
1226อุทธรณ์คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมดที่อยู่ในรายงานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
1227อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
1228อุทธรณ์คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรีที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 
1229อุทธรณ์์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตดุสิต เกี่ยวกับการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 
1230อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ จังหวัดศรีสะเกษ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ งบประมาณ 
1231อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับผลการตรวจสอบข้อมูลการร้องเรียน 
1232อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตดอนเมืองเกี่ยวกับสำเนาทะเบียนบ้าน 
1233อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตำรวจภูธรภาค 4 เกี่ยวกับรายงานการประชุม 
1234อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการสอบวัดผลทางการศึกษา 
1235อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดหนองคาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 
1236อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 6 เกี่ยวกับการสอบสวนกรณีผู้อุทธรณ์เป็นผ๔้เสียหายในคดีฉ้อโกง 
1237อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา 
1238อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดขอนแก่นเกี่ยวกับเอกสารการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการใช้จ่ายเงิน 
1239อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึหกษา เขต 8 เกี่ยวกับเอกสารการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
1240อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารออมสินสาขาสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
1241อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เกี่ยวกับรายชื่อผู้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากการกุศลงวดพิเศษ โครงการ MIRACLE OF LIFE 
1242อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูบข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ 
1243อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
1244อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำให้การผู้กล่าวหา พยาน และเอกสาร ในสำนวนคดีอาญา 
1245อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับหนังสือที่สำนักเทศกิจมีถึงผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย 
1246อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก เกี่ยวกับรายงานการจัดวื้อจัดจ้าง 
1247อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารกรุงำทย สาขาย่อยบิ็กซี เชียงราย และสาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบุคคล 
1248อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารส่วนบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1249อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เกียวกับการบริหารงานบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1250อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปดิเผยข้อมูลข่าวสารของกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1251อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เกี่ยวกับความเห็นของเจ้าหน้าที่ 
1252อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิเผยข้อมูลข่าวสารของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1253อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก เกี่ยวกับรายงานการประชุมและมติที่ประชุม 
1254อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ 
1255อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับการเสนอความเห็นของเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) 
1256อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กองวินัย) เกี่ยวกับผลการสอบสวนข้อเท็จจริง 
1257อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดสิงห์บุรี เกี่ยวกับสำนวนเรื่องร้องเรียน 
1258อุทธรณ์๕ำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตำรวจภูธรภาค 9 เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
1259อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคระกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ และเอกสารเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง 
1260อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1261อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการจ้่างแรงงาน 
1262อุทธรณ์คำสั่มิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เกี่ยวกับรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริวง 
1263อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจุฬาลงรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับพยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหา 
1264อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1265อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกี่ยวกับเอกสารประกอบการพิจารณาวินิจฉัย 
1266อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เกี่ยวกับการตรวจสอบเงินและรายงานการสอบสวนวินัย 
1267อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรก เกี่ยวกับผลการพิจารณาอุทธรณ์กรณีการเสียชีวิตของลูกจ้าง 
1268อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจตามกฏหมาย 
1269อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1270อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตำรวจภูธรภาค 2 เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
1271อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยเกี่ยวกับการรับโอนสินทรัพย์ ภาระหนี้ และสิทธิเรียกร้อง 
1272อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
1273อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนทางวินัย 
1274อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับ 9 
1275อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับสำนวนการสืบสวนสอบสวน 
1276อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลศรีษะเกษ เกี่ยวกับการประเมินผลงานตามตัวชี้วัด 
1277อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1278อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
1279อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
1280อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของศูนย์บริการประชาชนเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
1281อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์และห้องชุด 
1282อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือลาออกของผู้อุทธรณ์ 
1283อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือลาออกของผู้อุทธรณ์ 
1284อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารในคดี 
1285อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
1286อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
1287อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2 เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
1288อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการขออนุญาตบรรทุกสินค้า 
1289อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนสอบสวนข้อเท็จจริง 
1290อุทธรณ์คำสั่งไม่ลบข้อมูลประวัติอาชญากรในทะเบียนประวัติอาชญากร 
1291อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
1292อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง 
1293อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตสาทรเกี่ยวกับเอกสารการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
1294อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดสุโขทัยเกี่ยวกับสำนวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
1295อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาตให้เปิดบ่อนพนันชนไก่ 
1296อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน 
1297อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เกี่ยวกับเอกสารในสำนวนการไต่สวนของคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
1298อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กองประกอบโรคศิลปะ) เกี่ยวกับการสอบแพทย์แผนจีน 
1299อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 
1300นางสาวปัทมา มีครองธรรม อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักพระราชวัง เกี่ยวกับการสั่งให้ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ 
1301อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระบี่ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
1302อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบการจัดวื้อยูนิตทำฟัน 
1303อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอตรดิตถ์ เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน ผลการสอบสวน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1304อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารสงเคราะห์ สาขาปทุมธานี เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและบัญชีเงินฝาก 
1305อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนวัดหนองขาม จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับข้อมูลการเงินของโรงเรียน สหกรณ์ร้านค้า และเงินสวัสดิการ 
1306อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองโกเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และแบบแปลนการก่อสร้าง 
1307อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน 
1308อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุทธยาเกี่ยวกับโฉนดที่ดินของวัดร้าง 
1309อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2551 
1310อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเกี่ยวกับผลการสอบสวนทางวินัย 
1311อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับการประเมินคุณสมบัติและผลงาน 
1312อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ช.เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
1313อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ช.เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
1314อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
1315อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เกี่ยวกับรายงานการสอบสวนทางวินัย 
1316อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่ดินจังหวัดตราดส่วนแยกแหลมงอบ เกี่ยวกับเอกสารแสดงสิทธิครอบครองในที่ดิน (ส.ค.1) 
1317อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมเกี่ยวกับหนังสือรายงานพฤติกรรมผู้อุทธรณ์ 
1318อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
1319อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา เกี่ยวกับผลการตรวจประเมินคลินิกชุมชน 
1320อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร 
1321อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน 
1322อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถาบันราชประชาสมาสัย เกี่ยวกับการจัดจ้าง 
1323อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลวังเหนือ จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับฏีกาการเบิกจ่ายเงินโครงการปรับปรุงและวางท่อระบายน้ำ 
1324อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1325อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1326อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1327อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1328อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจนครบาลบางรักเกี่ยวกับบันทึกถ้อยคำพยาน และภาพถ่ายในสำนวนคดี 
1329อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1330อุทธรรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
1331อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอบ้านไผ่เกี่ยวกับบันทึกการว่ากล่าวตักเตือนเจ้าหน้าที่ 
1332อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตะงาว จังหวัดสระบุรี เกี่ยวกับผลการสอบสวนทางวินัย การปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1333อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพของผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ 
1334อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองสระแก้วเกี่ยวกับการสอบสวน 
1335อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1336อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง 
1337อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
1338อุทธรร์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดอำนาจเจริญ เกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน 
1339อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1340อุทธรร์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เกี่ยวกับนโยบายการจัดการสำนักสงฆ์หรือที่พักสงฆ์ 
1341อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎ์ธานี) เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจตามกฏหมาย 
1342อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เกี่ยวกับรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง 
1343อุทธรณ์คำสีั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครราชสีมา เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
1344อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง 
1345อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเืศบาลตำบลบ้านโต้นเกี่ยวกับหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
1346อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมที่ดิน เกี่ยวกับแถบบันทึกเสียงการประชุม 
1347อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการจัดวื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ 
1348อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
1349อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 
1350อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขงกรมการจัดหางาน เกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 
1351อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 
1352อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคม เกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 
1353อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เกี่ยวกับรายชื่อราษฎรที่ได้รับการจัดสรรกระเบื้อง 
1354อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการร้องเรียน 
1355อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานส่วนตำบล 
1356อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว เกี่ยวกับคำให้การในการสอบสวนคดีอาญา 
1357อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนทางวินัย 
1358อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมที่ดินเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1359อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง จังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและการจัดวื้อจัดจ้าง 
1360อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององคืการบริหารส่วนตำบลบางเลนเกี่ยวกับขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
1361อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอเมืองตรังเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง 
1362อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงารประกันสังคมเขตพื้นที่ 8 เกี่ยวกับหนังสือเวียน 
1363อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1364อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ เกี่ยวกับข้อมูลการคัดค้านการเลือกตั้งนายกเทศในตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 
1365อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอศรีศรีมหาโพธิ์เกี่ยวกับชื่อผู้ร้องเรียน 
1366อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1367อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ไม่ลบข้อมูลประวัติอาชญากรในทะเบียนประวัติอาญชญากร 
1368อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมบังคับคดีเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1369อุทธรณ์คำสั่งของสำนักปลัดกรุงเทพมหานครที่ไม่แก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) 
1370อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เกี่ยวกับบันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเพื่อลงนาม ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน 
1371อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับบันทึกการตรวจสำนวน บันทึกถ้อยคำพยานในสำนวนการสอบสวนทางวินัย และเอกสารโครงการ 
1372อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเกี่ยวกับการรับทุนการศึกษา 
1373อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 2 เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1374อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เกี่ยวกับคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
1375อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดนครสววรค์เกี่ยวกับรายงานการประชุม 
1376อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
1377อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
1378อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกเกี่ยวกับรายงานการประชุม 
1379อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เกี่ยวกับการดำเนินงานทางวินัย 
1380อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
1381อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกฏกระทรวง 
1382อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
1383อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
1384อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับสถานที่ทำงานของผู้ประกันตน 
1385อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เกี่ยวกับการทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งรายชื่อตัวแทนของหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดวื้อจัดจ้าง 
1386อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1387อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลธัญบุรี เกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
1388อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
1389อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
1390อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1391อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมโยธาธิการและผังเมืองเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบอาคาร 
1392อุทธรณ์คำสั่งสำนักงานจเรตำรวจที่ไม่้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาพถ่ายพยานวัตถุ 
1393อุทธรณ์คำสั่องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายหนังสือ 
1394อุทธรณ์คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อกล่าวหาในการดำเนินการทางวินัย 
1395อุทธรณ์คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ไม่รับฟังความคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย 
1396อุทธรณ์คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยว 
1397อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตบางพลัด เกี่ยวกับหนังสืออุทธรณ์ 
1398อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง 
1399อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาสระบุรี เขต 1 เกี่ยวกับการขอข้อมูลการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ 
1400อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับภาพวีดิทัศน์การนับคะแนนในวันเลือกตั้ง 
1401อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับหนังสือขออนุมัติหลักการการเบิกจ่ายเงินทุนพัฒนาอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 
1402อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปืดเผยข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนิการทางวินัย 
1403อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
1404อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับความเห็นของสำนักราชเลขาธิการ 
1405อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากร เกี่ยวกับผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 
1406อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินของบุคคล 
1407อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการ 
1408อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี จังหวัดบุรีรัมยื เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล 
1409อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
1410อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
1411อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก จังหวัดหนองคาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
1412อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคระกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนเรื่องคัดค้านการเลือกตั้ง 
1413อุทธรณ์คำสั่งมิให้แก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติราชการ (ก.พ.7) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
1414อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลส่องดาว จังหวัดสกลนคร เกี่ยวกับสำนวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 5  
1415อุทธรณ์คำสั่งไม่แก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี เกิด  5  
1416อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง 8  
1417อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 5  
1418อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตบางกอกน้อย เกี่ยวกับเอกสารการรื้อถอนอาคาร 5  
1419อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับเอกสารประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด 5  
1420อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เกี่ยวกับสืบสวนข้อเท็จจริง 5  
1421อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมการปกครอง เกี่ยวกับรายงานและสำนวนการไต่สวน และธงคำตอบ 5  
1422อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 5  
1423อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 5  
1424อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 5  
1425อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธาณะแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการตรวจสอบสำนวนการพิจารณาและคำสั่ง 5  
1426อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขอจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการร้องเรียนและสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 5  
1427อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนทางวินัย 5  
1428อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมขนส่งทหารอากาศ เกี่ยวกับเอกสารการว่าจ้างขนส่ง 5  
1429อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับผลการพิจารณาอุทธรณ์ 
1430อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 5  
1431อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดศรีสะเกา เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง 5  
1432อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการขอตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน 5  
1433อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 5  
1434อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักป้องกันและเบาเทาสาธาณภัยเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 5  
1435อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไก่เสา จังหวัดสระบุรี เกี่ยวกับสำเนารายงานการประชุม 5  
1436อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน 5  
1437อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารตรวจสอบการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินของผู้อถทธรณ์ 5  
1438อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนคดีเรื่องร้องเรียน 5  
1439อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 5  
1440คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย ที่ สค 6/2558 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสภาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับการสอบความรู้การแพทย์แผนไทย 
1441คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย ที่ สค 8/2558 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารกรุงไทยเกี่ยวกับภาพวงจรปิด  
1442คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย ที่ สค 9/2558 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 เกี่ยวกับข้อมูลการยื่นเสียภาษี 
1443อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นต่างๆ 
1444อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการจัดซื้อเตาเผาขยะไร้มลพิษ 
1445อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง 
1446อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนวินัย 
1447อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเกี่ยวกับรายงานการประชุม 
1448อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2558 
1449อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฎีกาเบิกจ่ายเงินและต้นขั้วการสั่งจ่ายเช็ค 
1450อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
1451อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี เกี่ยวกับการรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง 
1452อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี เกี่ยวกับหนังสือ ที่ ปจ 76001/195 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 
1453อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัญชีผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น  6  
1454อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมศุลกากร เกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ 5  
1455อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 4  
1456อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 5  
1457อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสภาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับเอกสารในกระบวนการจัดสอบ 5  
1458อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสภาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับเอกสารในกระบวนการจัดสอบ 5  
1459อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับเอกสารการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร 5  
1460อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประวัติการรักษาพยาบาล 5  
1461อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลประตูป่า จังหวัดลำพูน เกี่ยวกับบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 5  
1462อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 5  
1463อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ 5  
1464อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 เกี่ยวกับข้อมูลของ ผู้ประกันตน 5  
1465อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา 5  
1466อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเกี่ยวกับเอกสารการตรวจสอบข้อเท็จจริง 5  
1467อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมขนส่งทหารอากาศ เกี่ยวกับการว่าจ้างจัดการขนส่งโดยรถยนต์บรรทุก 5  
1468อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการมรรยาททนายความ 5  
1469อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา จังหวัดสุรินทร์ เกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล 5  
1470อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมโยธาธิการและผังเมืองเกี่ยวกับการดำเนินการด้านคดี 5  
1471อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 5  
1472อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลคำชะอี จังหวัดมุกดาหารเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ 5  
1473อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรม 5  
1474อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 5  
1475อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 5  
1476อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 5  
1477อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 5  
1478อุทธรณ์คำสั่งไม่แก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
1479อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี 5  
1480อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับรายชื่อเจ้าหน้าที่ 5  
1481อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องเรียน 5  
1482อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 5  
1483อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนทางวินัย 5  
1484อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 5  
1485อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย 5  
1486อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวน 5  
1487อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 5  
1488อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแจ้งดำเนินการถอดถอนกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 5  
1489อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 5  
1490อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการสอบสวนและลงโทษทางวินัย 5  
1491อุทธรร์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5  
1492อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมุลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารส่งตัวผู้ป่วย 5  
1493อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัญชีลงชื่อปฏิบัติราชการ 5  
1494อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 5  
1495อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5  
1496อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 5  
1497อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 5  
1498อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 5  
1499อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประมวลเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริง 5  
1500อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 5  
1501อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เกี่ยวกับข้อมุลเอกสารของผู้ชนะราคา 5  
1502อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 
1503อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบางพูน จังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงและสำนวนความรับผิดทางละเมิด 
1504อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลศรีษะเกษ เกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 
1505คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขา สังคง การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย ที่ สค 8/2559 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการให้คะแนน... 
1506อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบางพูน จังหวัดประทุมธานี เกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงค่าน้ำประปา  
1507อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอเกาตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับรายงานผลการสอบสวน 
1508อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการขอคัดถ่ายเอกสารจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1509อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจภูธรบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
1510คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค17/2559 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศฐาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์เกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงและเอกสารการเบิกจ่าย 
1511คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค 18/2559 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 
1512อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับเงินรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
1513อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตำรวจภูธรอำนาจเจริญ เกี่ยวกับเงินรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
1514อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับสำนวนการดำเนิการทางวินัย 
1515อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
1516อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน 
1517อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
1518อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน และผลการพิจารณา 
1519อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ 
1520อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลการพิสูจน์หลักฐาน 
1521อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
1522อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับการสอบ O - NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1523อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ 
1524อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการบันทึกเสียงการประชุม 
1525อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับรายงานการสอบสวน 
1526อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เกี่ยวกับการแสวงหาข้อเท็จจริง เบื้องต้น 
1527อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการสอบสวนวินัย 
1528อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตารางการลาราชการและเหตุผลในการลาของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
1529อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานลลากกินแบ่งรัฐบาล เกี่ยวกับรายชื่อและที่อยู่ของผู้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลมารับเงินรางวัล 
1530อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ เกี่ยวกับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเชิงเขาผาซ่อนแก้ว 
1531อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนี้ 
1532อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการสอบสวนและมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
1533อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงารคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการตรวจสอบกรณีการใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้นบริษัทมหาชน 
1534อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับหนังสือรายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
1535อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เกี่ยวกับผลคะแนนการคัดเลือก 
1536อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เกี่ยวกับการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1537อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
1538อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1539อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชี้แจงเรื่องร้องทุกข์ต่อ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม 
1540อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1541อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการสืบสวนสอบสวนมางวินัย 
1542อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง 
1543อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) 
1544อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 
1545อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับจำนวนผู้ถูกคุมขัง และจำนวนผู้คุ้มขัง 
1546อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครสกลนครเกี่ยวกับเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
1547อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกุตสิม จังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
1548อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เกี่ยวกับรายงานผลการ สอบสวน 
1549อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 
1550อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
1551อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1552อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงารการตรวจสอบบัญชีทรพย์สินและหนี้สินของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
1553อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ 
1554อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ 
1555อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการจัดการน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ 
1556อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ 
1557อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ 
1558อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการจัดการน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ 
1559อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลลูกหนี้ 
1560อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้างต่อดติมอาคาร 
1561อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนคดีอาญา 
1562อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนและการสั่งคดี 
1563อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1564อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่ง 
1565อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เกี่ยวกับผลการพิจารณาคัดเลือก 
1566อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เกี่ยวกับการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1567อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง 
1568อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ 
1569อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับรายงานการประชุม 
1570อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง เกี่ยวกับการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1571อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับผลการสอบสวนทั้งหมด 
1572อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ เกี่ยวกับรายงานการประชุม 
1573อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
1574อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วิทยาลัยเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเกี่ยวกับเอกสารการเรียนการสอน 
1575อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับรายชื่อคณะอนุกรรมการ 
1576อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการซื้อสารละลาย 
1577อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เกี่ยวกับคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ 
1578อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขานุการกรมกองทัพบก เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
1579อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เกี่ยวกับผลการพิจารณาคะแนนประเมินศักยภาพ 
1580อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของงองค์การเภสัชกรรมเกี่ยวกับเอกสารการสอบสวนข้อเท็จจริง 
1581อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการร้องเรียน 
1582อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริง 
1583อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริง 
1584อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เกี่ยวกับรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง 
1585อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เกี่ยวกับอุทธรณ์ร้องทุกข์ 
1586อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจนครบาลหัวหมากเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารซึ่งอยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก 
1587อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเงินค่าปรับ 
1588อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกี่ยวกับหนังสือกระทรวงการคลัง  
1589อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร เกี่ยวกับการแจ้งจดทะเบียนการค้าสุรา บุหรี่ 
1590อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
1591อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงงาน 
1592อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง และการสอบสวนทางวินัย 
1593อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมการค้าต่างประเทศเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจ 
1594อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของการรถไฟแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 
1595อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอหนองใหญ่ เกี่ยวกับรายการจดทะเบียนรถขนส่ง 
1596อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการ 
1597อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ เกี่ยวสกับเอกสารการคัดเลือก เพื่อประเมินผลงานและเลื่อนตำแหน่ง 
1598อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เกี่ยวกับเอกสาร การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ 
1599อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดอุบลราชธานีเกี่ยวกับเอกสารการสอบสวนข้อเท็จจริง 
1600อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องเรียน 
1601อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร 
1602อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลอาจสามารถเกี่ยวกับประวัติการรักษาพยาบาล 
1603อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
1604อุทธรณืคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับการแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม 
1605อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสรุปพยานหลักฐานและความเห็นของพนักงานอัยการ 
1606อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการย้ายข้าราชการ 
1607อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
1608อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน 
1609อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1610อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคม เกี่ยวกับผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ดำเนินโครงการวิจัย 
1611อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเกี่ยวกับข้อมูลเครือข่ายวัฒนธรรม 
1612อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับผลคะแนนการประเมิน 
1613อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เกี่ยวกับสัญญาเงินกู้สหกรณ์ 
1614อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์เกี่ยวกับบันทึกการให้ถ้อยคำพยานบุคคล 
1615อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน เกี่ยวกับการขอให้กวดขันจับกุมและขอดูข้อมูลข่าวสารของราชการ 
1616อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี เกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 
1617อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายการสอบทานหนี้ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก 
1618ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1619อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
1620อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 
1621อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาดเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนทางวินัย 
1622อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับขอตรวจดูและคัดถ่ายข้อมูลเอกสารทางราชการและสัญญาจ้างทำงาน 
1623อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดสำนักนโยบายและแผนพลังงาน เกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
1624อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ 
1625อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ 
1626อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
1627อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับสถานที่ประกอบการของลูกหนี้ตามคำพิพากษา 
1628อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา 
1629อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารออมสินเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา 
1630อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา 
1631อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา 
1632อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เกี่ยวกับสัญญาจ้างที่ปรีกษา 
1633อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลอาจสามารถเกี่ยวกับประวัติการรักษาพยาบาล 
1634อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับรายงานการประชุม 
1635อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงงาน 
1636อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง และการสอบสวนทางวินัย 
1637อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
1638อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับการแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม 
1639อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
1640อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง กระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
1641อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทะเบียนประวัติและการดำเนินการทางวินัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีษะเกษ เขต 3 
1642อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสรุปพยานหลักฐานและความเห้นของพนักงานอัยการ 
1643อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการย้ายข้าราชการ 
1644อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน 
1645อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
1646อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1647อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคม เกี่ยวกับผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ดำเนินโครงการวิจัย 
1648อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกี่ยวกับเอกสารการให้ถ้อยคำต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอขุนยวม 
1649อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งด่านตรวจจับ 
1650อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เกี่ยวกับหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร 
1651อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 เกี่ยวกับการคัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1652อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เกี่ยวกับผลการอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้าง 
1653อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 
1654อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับสำนวนการสอบข้อเท็จจริง 
1655อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง 
1656อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของผู้อุทธรณ์ 
1657อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกัลการให้คะแนนของกรรมการคัดเลือกข้าราชการ 
1658อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับความเป็นอยู่ระดับโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล 
1659อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งด่านตรวจจับ 
1660อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
1661อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนผู้อุทธรณ์ 
1662อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
1663อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน 
1664อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ ธพว. 
1665อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เกี่ยวกับเอกสารผลงานเพื่อประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 
1666อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้กระทำผิดตามกฎหมายจราจร 
1667อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เกี่ยวกับคะแนนประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
1668อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา เกี่ยวกับรายการขึ้นทะเบียนและการนำส่งเงินสมทบของลูกจ้าง 
1669อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเกี่ยวกับรายงานการประชุม 
1670อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการส่งเงินสมทบในระบบประกันสังคมของลูกหนี้ตามคำพิพากษา 
1671อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
1672อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับสำนวนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
1673อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เกี่ยวกับการร้องทุกข์ 
1674อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
1675อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสภาการพยาบาลเกี่ยวกับรายงานการประชุม 
1676อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดยะลา เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
1677อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดยะลา เกี่ยวกับสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
1678อุทธรณ์คำสั่งไม่แก้ไขวันและเดือนเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ของสำนักงาน ก.พ. 
1679อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการให้ถ้อยคำของพยาน 
1680อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับข้อมูลที่นำมาใช้ในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษ 
1681อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร เกี่ยวกับหนังสือเรียกตัวกลับต้นสังกัด 
1682อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
1683อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรียน 
1684อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับเอกสารในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงกรณีการแต่งตั้งกรรมการซ้อน 
1685อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับเอกสารในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีจงใจหลีกเลี่ยงการดำเนินการตามกกฎหมาย 
1686อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับรายงานการประชุม 
1687อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน 
1688อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เกี่ยวกับเหตุในการยกคำขอ 
1689อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
1690อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง 
1691อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 
1692อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับคำให้การของผู้อุทธรณ์ 
1693อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม 
1694อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนคดีอาญา 
1695คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย ที่ สค 21/2559 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทศบาลตำบลวัฒนา อำเภอส่งดาว จังหวัดสกลนคร เกี่ยวกับการจ่ายเงินโบนัสและการจัดซื้อจัดจ 
1696คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย ที่ สค 16/2559 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเกี่ยวกับเอกสารสำนวนคดี 
1697คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย ที่ สค 7/2559 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน จังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร 
1698คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย ที่ สค 6/2559 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเกี่ยวกับการสอบ... 
1699คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย ที่ สค 18/2559 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
1700คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย ที่ สค 3/2559 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับการเปิดเผยบันทึกภาพการประชุม 
1701คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย ที่ สค 2/2559 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับการเปิดเผยบันทึกภาพการประชุม 
1702คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย ที่ สค 4/2559 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับการเปิดเผยบันทึกภาพการประชุม 
1703คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฏหมาย ที่ สค 1/2559 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลปังกู จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1704การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับพนักงานราชการ 
1705การหารือปัญหาเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 
1706การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ 
1707การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบแปลนและรายการก่อสร้างหลังทำสัญญาโดยไม่เพิ่มวงเงิน 
1708ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่า"หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ"และ"หัวหน้าหน่วยพัสดุ"ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 
1709ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างตามสัญญา 
1710ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง 
1711การพิจารณากรณีผู้ขายหรือผู้รับจ้างขอความเป็นธรรมขอให้พิจารณาเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีผู้ทิ้งงาน 
1712การประทับตราของธนาคารในหนังสือค้ำประกัน 
1713การแจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับตามสัญญา 
1714การกำหนดรายการในประกาศประกวดราคา 
1715การสอบราคาหรือประกวดราคาที่มีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียว 
1716การพิจารณายกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องแต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันมีผลย้อนหลัง 
1717การยกเว้นมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัด 
1718ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
1719การกำหนดวิธีการในการจัดหาคอมพิวเตอร์ยี่ห้อและชนิดเดียวกันแต่มีการผลิตหลายแห่ง 
1720ปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 ข้อ 90 
1721การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี 
1722การพิจารณาเป็นผู้ทิ้งงาน 
1723การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 ข้อ 43 วรรคสอง 
1724การตรวจรับพัสดุ 
1725การจัดซื้อที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างเฉพาะแห่ง 
1726การปฏิบัติในการจ่ายเงินล่วงหน้ากรณีเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต 
1727การคิดค่าปรับ 
1728การเปลี่ยนแปลงรายการก่อนทำสัญญา 
1729การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
1730การจ่ายเงินค่าบริการกำจัดปลวก 
1731การยกเว้นค่าปรับให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
1732การลงโทษผู้ทิ้งงาน 
1733การตรวจรับงานแต่ละงวดตามนัยสัญญาจ้างท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 
1734การคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ 
1735ระยะเวลาในการตรวจผลงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
1736การตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
1737ขอหารือเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการอัตรากำลังประจำของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
1738การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันอธิปไตย 
1739การเสนอขอรับค่าทดแทนตามระเบียบ บ.ท.ช. 
1740การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. 
1741ข้อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการทำลาย VCD ตัวอย่างการเรียนการสอน 
1742ข้อหารือกรณีข้าราชการถูกขังในช่วงระหว่างวันลาพักผ่อน 
1743ข้อหารือเกี่ยวกับข้อยกเว้นการลงเวลาในการปฏิบัติราชการของระดับอำนวยการ (ระดับ ซี 9 เดิม) 
1744ข้อหารือเกี่ยวกับการลาอุปสมบท 
1745การหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมตรี(สารบรรณ) 
1746ข้าราชการบำนาญขอรับสมุดทะเบียนประวัติข้าราชการไปเก็บรักษา 
1747ข้าราชการลาไปปฎิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
1748การกำหนดเลขที่หนังสือออกของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1749หารือเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขพิมเติม 
1750ขอให้ตรวจสอบการพิจารณาผลการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ นร(กวพ)1305/10335 
1751การผ่อนผันใช้หลักประกันซองตามแหล่งเงินกู้ นร(กวพ)1305/7477 
1752ข้อหารือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2541 ด่วนที่สุด นร(กวพ)1305/6938 
1753การประราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯของกรมส่งเสริมการส่งออก นร(กวพ)1305/8626 
1754ข้อหารือการตรวจรับเครื่องเหลาไม้ท่อนพร้อมอุปกรณ์ นร(กวพ)1305/7874 
1755ข้อหารือเกี่ยวกับหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ด่วนที่สุด นร(กวพ)1305/8123 
1756การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ด่วนมาก นร(กวพ)1305/10466 
1757ร้องเรียนขอความเป็นธรรม นร(กวพ)1305/11863 
1758ข้อหารือการคืนหลักประกันความชำรุดบกพร่องกรณีมีข้อตกลงแปลงหนี้ใหม่ นร(กวพ)1305/9251 
1759ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจ้าง นร(กวพ)1305/9546 
1760บริษัท แลมด้า อีควิปเม้นท์ จำกัด ร้องเรียน ขอความเป็นธรรมในการคิดค่าปรับตามสัญญาจ้าง นร(กวพ)1305/9394 
1761บริษัท อะสะโนะเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอถอนเรื่องร้องเรียน นร(กวพ)1304/4160 การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งเครื่องจักรฯ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 
1762ข้อหารือการลาติดตามคู่สมรส 
1763แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาให้ข้าราชการลาอุปสมบท 
1764การใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการดอนสิทธิเรียกร้อง 
1765การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง 
1766การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ16 ด่วนที่สุด นร(กวพ)1305/1416 
1767บริษัทล็อกซเล่ย์จำกัด(มหาชน)จำกัดร้องเรียนขอความเป็นธรรม นร(กวพ)1305/1026 
1768คำแนะนำแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ นร(กวพ)1305/823 
1769การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยว นร(กวพ)1305/1169 
1770การคัดค้านหนังสือชี้แจงของสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก นร(กวพ)1305/1613 
1771ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะวิศวกรรมขอความเป็นธรรม นร(กวพ)1305/2128 
1772การประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงเชียงใหม่และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด่วนที่สุด นร(กวพ)1305/3051 
1773ร้องเรียนขอความเป็นธรรม นร(กวพ)1305/3385 
1774ข้อหารือเกี่ยวกับการจัดหาระบบ LAN ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลชุมพร นร(กวพ)1305/1818 
1775งานก่อสร้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
1776การจ่ายเงินล่วงหน้าในการจัดซื้อฐานข้อมูลสำเร็จรูป(CD-ROM)และการบอกรับเป็นสมาชิก INTERNET 
1777หารือมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา 
1778ผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
1779ผลงานก่อสร้างของผู้เสนอราคาตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้าง 
1780ข้อหารือการงดค่าปรับและริบหลักประกันสัญญา 
1781ผู้ผลิตในประเทศไทยและพัสดุที่ผลิตในประเทศ 
1782ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของการมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
1783การใช้รถรับรอง 
1784อำนาจอนุมัติการทำลายหนังสื อของส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
1785ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
1786การตีความการใช้หนังสือติดต่อราชการ 
1787การใช้ซองบรรจุเอกสาร 
1788การปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฎิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 
1789รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายของรัฐบาลของรัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปีที่ 2 (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2545 - 26 กุมภาพันธ์ 2546) 
1790ข้อหารือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
1791ขอความเห็นชอบ นร0105/20202 
1792ขอหารือการออกบัตรประจำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ นร0105/486 
1793การขออนุญาตให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่ บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด นร 0105/3025 
1794การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ นร0105/1084 
1795การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีตำแหน่งที่กำหนดใหม่ตามกฎหมายจัดตั้ง นร 0105/2519 
1796การแก้ไขแบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ นร 0105/2422 
1797สรุปรายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 3 (วันที่ 20 พฤศจิกายน 2542 - 31 กรกฎาคม 2543) 
1798รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลของสำนักนายกรัฐมนตรี ระยะที่ 1 ช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2543 (1 ต.ค. 42-31 มี.ค. 43)